Działalność MZK

STATUT

z dnia 4 kwietnia 1991 roku

STATUT

MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU - ZDROJU

Celem wspólnego realizowania wybranych zadań o charakterze publicznym, reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie oraz działając na podstawie postanowień art. 10 i rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami/, gminy wymienione w § 2 postanawiają przyjąć i stosować postanowienia niniejszego statutu.

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Tworzy się związek międzygminny pod nazwą „Międzygminny Związek Komunikacyjny” zwany dalej związkiem.

§2*

Członkami Związku są gminy: Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Marklowice, Mszana, Pawłowice, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Suszec, Świerklany, Wodzisław Śląski, Żory.

§ 3

Siedzibą związku jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

1.     Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2.     Związek jako komunalna osoba prawna podlega zgodnie z art. 86 i 99 ustawy o samorządzie terytorialnym nadzorowi prawnemu Wojewody i budżetowemu regionalnej izby obrachunkowej.

§ 5

Związek został utworzony na czas nieoznaczony. 

§ 6

Zadania związku obejmują:

1.  organizacja i realizacja komunikacji zbiorowej,
2.  określanie potrzeb przewozowych,
3.  opracowywanie rozkładów jazdy i ich publikacja,
4.  zawieranie umów z przewoźnikami,
5.  integracja systemu transportu pasażerskiego,
6.  prowadzenie gospodarki finansowej,
7.  ustalanie systemu taryfowego,
8.  dystrybucja biletów,
9.  prowadzenie rozliczeń z gminami i przewoźnikami,
10. prowadzenie działalności kontrolnej,
11. prowadzenie realizacji zadań przewozowych,
12. kontrola biletów,
13. kontrola funkcjonowania jednostek organizacyjnych związku,
14. utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej związku,
15. utrzymanie dworców i przystanków,
16. utrzymanie i rozwój innego mienia związku nie powierzonego przedsiębiorstwom komunikacyjnym,
17. planowanie i prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku ustala Zgromadzenie Związku. 

§ 7

1.     Dla realizacji zadań związku może on tworzyć odpowiednie jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

2.     W nadanym przez Zgromadzenie Związku statucie lub regulaminie organizacyjnym jednostkom o których mowa w p. 1 określa się m.in. ich nazwę, zakres działania i uprawnień, zakres wyposażenia w majątek jak również zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

 

II. ORGANY  ZWIĄZKU

§ 8

Organami związku są: Zgromadzenie związku i Zarząd związku. 

§ 9

Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, a organem wykonawczym zarząd związku. 

§ 10

1.     W skład zgromadzenia wchodzą prezydenci i burmistrzowie lub ich zastępcy gmin będących członkami związku oraz po jednym przedstawicielu spośród radnych wybranych rzez Radę Gminy.

2.     Odwołanie przedstawicieli gmin w związku następuje w tym samym trybie jak wyznaczanie.

§ 11

Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu / jako radnego / lub przypadku odwołania przez gminę jej przedstawiciela, pełni on w Zgromadzeniu względnie w innym organie związku swe obowiązki aż do wyboru w jego miejsce innej osoby. 

§ 12

Wystąpienie członka ze związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli funkcji w organach związku.

§ 13

Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybierze ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 14

Do kompetencji Zgromadzenie związku należy:

1)  Ustalanie programów realizacji zadań związku,
2)  Decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych związku.
3)  Nadawanie tym jednostkom statutów lub regulaminów organizacyjnych,
4)  Realizowanie w ramach związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych związkowi,
5)  Decydowanie o przyjmowaniu i występowaniu członków ze związku,
6)  Powoływanie i odwoływanie zarządu związku oraz kontrola i nadzór jego działalności,
7)  Decydowanie w sprawach płacowych członków zarządu,
8)  Uchwalanie projektu zmian statutu związku,
9)  Uchwalanie likwidacji związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,
10) Uchwałanie budżetu Związku i ocena jego wykonania.

§ 15

1.     Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby jego członków.

2.     Każda gmina posiada jeden głos.

§ 16

1.     Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

2.     Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia.

3.     Sprzeciw nie może być skuteczny do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 17

1.     Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie. Jedna trzecia składu zarządu może pochodzić spoza przedstawicieli członków związku, pozostałe dwie trzecie składu zarządu zgromadzenie wybiera ze swego składu.

2.     W skład zarządu wchodzą:

- przewodniczący zarządu,
- jego zastępca,
- dwóch członków,
- skarbnik.

§ 18

Do kompetencji zarządu związku należy:

1)  Realizacja zadań związku.
2)  Wykonywanie uchwał zgromadzenia związku.
3)  Opracowywanie projektów budżetu związku i jego realizowanie.
4)  Opracowywanie projektów struktury organizacyjnej jednostek związku, projektów ich statutów lub regulaminów organizacyjnych, wyznaczanie tym jednostkom zadań do wykonania a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności.
5)  Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych związku.
6)  Decydowanie w sprawach niezastrzeżonych na rzecz zgromadzenia związku.

§ 19

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego składu.

§ 20

Do przewodniczącego zarządu stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące wójta lub burmistrza.

W szczególności do jego kompetencji należy:

1.     Kierowanie pracą zarządu i jego biura.

2.     Reprezentowanie związku na zewnątrz.

3.     Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych związku / na podstawie uchwał zarządu / pracownikami biura zarządu.

Uprawnienia te łączą się z pozostałymi uprawnieniami kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w rozumieniu m.in. postanowień kodeksu pracy oraz ograniczeniami analogicznymi jak przy nawiązywaniu tego stosunku.

 

III.  MIENIE I GOSPODARKA  ZWIĄZKU

§ 21

1.     Mienie związku powstaje:

1)  w drodze przekazania przez Wojewodę Katowickiego mienia niepodzielnego określonego przez art. 5 ust. 3 p. 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32, poz. 191/,
2)   w drodze przekazania przez poszczególne gminy składników ich mienia służących realizacji zadań przyjętych przez związek,
3)   z dochodów z działalności związku,
4)   z dochodów z majątku związku,
5)   z subwencji, darowizn, zapisów i innych źródeł.

2. Mienie komunalne przekazane związkowi staje się jego własnością.

§ 22

1.     Nieruchomości i inne niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez członków do związku nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze związku – jeżeli związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków związku.

2.     W przypadku opisanym w p. 1 dopuszczalny będzie zwrot podzielonych składników mienia związku wniesionych przez gminę ze spłatą przez nią nakładów poniesionych na dane składniki przez związek z uwzględnieniem amortyzacji. Majątek niepodzielny nie podlega zwrotowi.

§ 23

Związek może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, pod warunkiem pełnego wykonywania zadań statutowych.

§ 24

1.     Nadwyżka finansowa powstała w wyniku działalności związku nie podlega podziałowi między członków związku. Powstające nadwyżki winny być przeznaczone na cele statutowe związku.

2.     W przypadku działalności dodatkowej gminy wnoszą dotacje w proporcji do kosztów usług świadczonych przez związek na rzecz gmin, na zasadach określonych przez zgromadzenie związku.

§ 25

1.     Oświadczenie woli w imieniu związku w zakresie zwykłego zarządu jego mieniem składają dwaj członkowie zarządu. W pozostałym zakresie maja zastosować przepisy dotyczące mienie gminy.

2.     Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest również kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 26

1.     Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

2.     Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania związku.

 

IV.  ZMIANY  W  SKŁADZIE  I  ROZWIĄZANIE  ZWIĄZKU

§ 27

O przyjęciu nowego członka decyduje zgromadzenie po uprzednim uzgodnieniu warunków tego przyjęcia.

§ 28

Gmina może wystąpić ze związku za co najmniej 6-miesięcznym wypowiedzeniem kończącym się z końcem roku budżetowego.

§ 29

Rozwiązanie związku następuje:

1.     na zgodny wniosek wszystkich członków związku uchwalony przez ich właściwe organy,

2.     na podstawie uchwały zgromadzenia związku, przy zgodnej akceptacji rad-gmin członków związku.


 * Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia nr 17/VII/2007 oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 15 stycznia 2010r. wpisano do Rejestru związków międzygminnych zmianę statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju polegającej na zmianie statutowej Członków Związku.

Zgodnie z zapisem Obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju  /Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 19, poz 318/  § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

" §2 Członkami Związku są Gminy:

 1. Czerwionka - Leszczyny,
 2. Jastrzębie - Zdrój,
 3. Marklowice,
 4. Mszana,
 5. Pawłowice,
 6. Pszów,
 7. Radlin,
 8. Rydułtowy,
 9. Suszec,
 10. Świerklany,
 11. Wodzisław Śląski
 12. Żory."

do góry strony

Ocena: 3.7/5 (3)
Liczba wejść: 3983
Czerwionka-Leszczyny
Jastrzębie-Zdrój
Marklowice
Mszana
Pszów
Radlin
Rydułtowy
Suszec
Żory
Pawłowice
Facebook