Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH:

 • Posłowie na Sejm i Senatorowie na podstawie ważnych legitymacji
 • dzieci do 4 rocznicy urodzin na podstawie oświadczenia osoby opiekujacej sie dzieckiem w czasie podróży
 • dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem, uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy WTZ - przejazd z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej i w drodze powrotnej na podstawie e-karty wydanej zgodnie z legitymacją lub innym dokumentem wydanym przez własciwy organ
 • rodzice i opiekunowie ww. dzieci i młodzieży wyłącznie w podróży odbywanej z osobą uprawnioną na podstawie e-karty wydanej osobie, którą opiekuje się podczas podróży
 • inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby zrównane w tych uprawnieniach na podstawie e-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją inwalidy wojennego/wojskowego wydaną przez ZUS
 • przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym całkowice niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji na podstawie e-karty wydanej osobie, którą opiekuje się podczas podróży
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i niewidomi całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji ze sprzętem ułatwiajacym poruszanie się, opiekun tej osoby na podstawie e-karty wydanej zgodnie z legitymacją osoby niepełnosprawnej, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, legitymacją PZN lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP
 • osoby, które ukończyły 70 rok życia na podstawie e-karty seniora
 • właściciele samochodu w dniu 22 września każdego roku na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości
 • posiadacze ważnej Karty Honorowego Dawcy krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu na podstawie e-karty wydanej zgodnie z Regulaminem Karty Honorowego Dawcy Krwi - Zasłuzonego dla Zdrowia Narodu

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH:

 • dzieci od 4 roku życia do rozpoczecia nauki w szkole podstawowej na podstawie e-karty wydanej zgodnie z dokumentem poświadczającym wiek dziecka
 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 20 rok życia na podstawie e-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją szkolną
 • studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych na podstawie e-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją studencką
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych na podstawie e-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją wydaną przez właściwy organ
 • kombatanci i osoby posiadający równorzedne uprawnienia na podstawie e-karty wydanej zgodnie z legitymacją kombatancką
 • renciści posiadający prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (niepracujący) na podstawie e-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją rencisty i dowodu osobistego
 • osoby po ukończeniu 65 lat na podstawie e-karty wydanej zgodnie z dowodem osobistym
 • dzieci rodzin wielodzietnych, w których jest troje i więcej dzieci, będących na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia na podstawie e-karty wydanej zgodnie z dokumentem poświadczającym wielodzietność

(zgodnie z zapisami Taryfy przwozu osób i bagażu - załącznik do Uchwały Zarządu MZK nr 16/II/2020 z dnia 11.02.2020 r.)