moBILET - regulamin

 

Regulamin Systemu moBILET


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu moBiLET na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a operatorem Systemu moBiLET.

§ 1

Postanowienia ogólne
1. System moBiLET - system autoryzacji i rozliczeń płatności mobilnych.
2. moBiLET – Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972-11-88-889, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314214.
3. Krajowa Instytucja Płatnicza – przedsiębiorca pełniący rolę instytucji rozliczeniowej w Systemie moBiLET.
4. moBiLET Komunikacja – integralna część Systemu moBiLET, umożliwiająca zakup elektronicznego biletu i zalegalizowanie przejazdu środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej, dalekobieżnej, w tym kolejowej, za pomocą urządzenia mobilnego.
5. moBiLET Parkowanie – integralna część Systemu moBiLET umożliwiająca rozliczanie rzeczywistego czasu postoju w strefach płatnego parkowania oraz na parkingach prywatnych, za pomocą urządzenia mobilnego.
6. Aplikacja – oprogramowanie na telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne, konieczne do korzystania z Systemu moBiLET, dostarczana przez moBiLET.
7. Urządzenie – telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne, posiadające możliwość łączenia się z Internetem, kompatybilne z Systemem moBiLET, zdolne do pobrania i instalacji na nim Aplikacji, a także zdolne do prawidłowej obsługi pobranej Aplikacji.
8. Operator - przedsiębiorca dostarczający publiczną sieć telekomunikacyjną.
9. Karta SIM - karta mikroprocesorowa wydana przez Operatora, umożliwiająca dostęp do sieci Operatora na zasadach określonych w oddzielnej umowie z Operatorem.
10. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca co najmniej częściową zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona do korzystania z Systemu moBiLET.
11. Rachunek Rozliczeniowy - rachunek prowadzony przez Krajową Instytucję Płatniczą, na którym rozliczane są transakcje Systemu moBiLET.
12. Konto moBiLET – nazywane też Kontem Użytkownika to rachunek ewidencyjny, do którego przypisany jest indywidualny dla każdego Użytkownika wirtualny numer Rachunku Rozliczeniowego.
13. Rejestracja - założenie Konta Użytkownika w Systemie moBiLET.
14. Umowa - umowa zawierana z chwilą Rejestracji pomiędzy moBiLET a Użytkownikiem na świadczenie usług w ramach Systemu moBiLET.
15. Portal Użytkownika – strona internetowa Systemu moBiLET umożliwiająca Rejestrację w Systemie moBiLET oraz zarządzanie Kontem moBiLET danego Użytkownika.
16. BOK - Biuro Obsługi Klienta Systemu moBiLET.
17. Konsultant - pracownik BOK.
18. Druk Rezygnacji - formularz służący do zgłaszania przez Użytkownika woli rozwiązania Umowy.
19. Regulamin – Regulamin Systemu moBiLET.

§ 2

Rejestracja w Systemie moBiLET
1. Rejestracja w Systemie moBiLET odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na Portalu Użytkownika. Użytkownik otrzymuje możliwość pobrania i zainstalowania na swoim Urządzeniu Aplikacji, koniecznej do korzystania z Systemu moBiLET.
2. Użytkownicy mają możliwość pobrania i zainstalowania Aplikacji poprzez sklep internetowy, odpowiedni do używanego systemu operacyjnego. Rejestracja w Systemie moBiLET może wówczas odbywać się poprzez Aplikację.
3. Użytkownik używający System moBiLET poprzez inną platformę, np. bankową, dokonuje rejestracji wg regulacji przewidzianych dla danej platformy.
4. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz zawarciem Umowy pomiędzy moBiLET a Użytkownikiem na świadczenie usług w ramach Systemu moBiLET, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. W chwili zawarcia niniejszej umowy, moBiLET udziela Użytkownikowi niewyłączną i nieodpłatną licencję na korzystanie z Aplikacji. Licencji udziela się wyłącznie w celach korzystania z usług Systemu moBILET. Każde inne użycie, jak również dokonywanie zmian w Aplikacji, jej dekompilacja, sprzedaż, rozpowszechnianie, użyczanie, udzielanie dalszych licencji są zakazane.
6. Rejestrując się w Systemie moBiLET Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z funkcjonowaniem Systemu moBiLET.

§ 3

Prawa i obowiązki Użytkownika
1. W celu korzystania z Systemu moBILET, a w szczególności do pobrania i zainstalowania Aplikacji, Użytkownik musi posiadać Urządzenie z aktywną Kartą SIM jednego z Operatorów oraz dokonać pełnej Rejestracji w Systemie moBiLET.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do realizacji Umowy konieczne jest podanie poprawnych i aktualnych danych osobowych, wykorzystywanych podczas korzystania z Sytemu moBiLET.
Regulamin Systemu moBiLET
str. 2
www.mobilet.pl
3. W celu realizacji Umowy, Użytkownik jest ponadto zobowiązany na bieżąco aktualizować swoje dane osobowe w Systemie moBiLET, niezwłocznie po zaistniałej zmianie. Obowiązek ten dotyczy szczególnie zmiany numeru telefonu komórkowego lub przekazania obecnego numeru telefonu osobie trzeciej.
4. W przypadku podejrzenia użycia Aplikacji przez osoby trzecie, utraty bądź kradzieży Urządzenia z zainstalowaną Aplikacją, jak również w przypadku blokady lub utraty karty SIM, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić moBiLET o zaistniałym zdarzeniu.
5. Hasło Użytkownika, które zostanie ustanowione podczas rejestracji lub zmienione w późniejszym czasie przez Użytkownika, nie może być przekazywane osobom trzecim i musi być chronione w sposób uniemożliwiający jego podgląd osobom trzecim. Jeśli wystąpi podejrzenie ze strony Użytkownika, iż dostęp do hasła uzyskała osoba trzecia, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować moBiLET.
6. W razie zgłoszenia przez Użytkownika sytuacji wskazanej w pkt. 4 i/lub 5 powyżej, Konto Użytkownika zostanie natychmiast zablokowane. Ponowne odblokowanie Konta Użytkownika będzie możliwe tylko i wyłącznie przez konsultanta BOK.
7. Jeśli Użytkownik nie wywiąże się z wyżej wymienionych obowiązków i poprzez to narazi moBiLET, Krajową Instytucję Płatniczą, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną firmę na straty, to poszkodowanemu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Użytkownika. moBILET jest ponadto upoważniony w takich przypadkach do zablokowania Konta Użytkownika.

§ 4

Prawa i obowiązki moBiLET
1. moBiLET zobowiązany jest zapewnić ciągły dostęp do Systemu moBiLET poprzez Portal Użytkownika oraz Aplikację, jak i zapewnić bezpieczeństwo realizowanych za ich pomocą transakcji.
2. moBiLET zobowiązany jest do realizacji transakcji dokonywanych przez Użytkowników w ramach Systemu moBiLET.
3. moBiLET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku funkcjonowania Urządzeń, z których Użytkownik realizuje transakcje. Urządzenia muszą spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. moBiLET nie ponosi również odpowiedzialności względem Użytkownika niebędącego osobą fizyczną korzystającą z Systemu moBiLET w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika wskutek użycia Aplikacji, jak również korzystania z Systemu moBiLET chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej moBiLET.
4. moBiLET nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Użytkownika.
5. moBiLET zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Systemu moBiLET, w szczególności w celu przeprowadzenia koniecznej konserwacji, dokonania zmian lub zapobieżenia ewentualnym szkodom. O zawieszeniu działalności moBiLET zobowiązany jest poinformować Użytkowników.
6. W przypadku, gdy moBILET poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż Konto Użytkownika jest lub może zostać wykorzystane do nadużyć, lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub z postanowieniami Umowy, moBiLET zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, co będzie oznaczać brak możliwości realizacji jakichkolwiek usług za pośrednictwem danego Konta Użytkownika. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika moBiLET, po ustaleniu stanu faktycznego, moBiLET może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do upoważnionych organów.
7. W przypadku zablokowania Konta Użytkownika, na wezwanie moBiLET, Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z moBiLET celem wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności dostarczyć wyjaśnienia i odpowiednie dokumenty.
8. moBiLET rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia.

§ 5

moBiLET Komunikacja
1. System moBiLET umożliwia Użytkownikowi zalegalizowanie przejazdu środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej, przejazdu środkami komunikacji dalekobieżnej, w tym kolejowej poprzez zakup biletu w postaci zapisu elektronicznego oraz jego obsługę na Urządzeniu. Wybór organizatora, przewoźnika, rodzaju biletu, ilości biletów, relacji oraz odpowiedniej taryfy, następuje za pośrednictwem Aplikacji i wymaga weryfikacji szczegółów danego biletu przez Użytkowania. Użytkownik otrzyma potwierdzenie na swoje Urządzenie, które będzie zawierać wszystkie informacje dotyczące rodzaju biletu, czasu, ważności, itp.
2. Opłaty za bilety dostępne w Systemie moBILET są określone w aktualnej taryfie przewozu osób i bagażu danego przewoźnika lub organizatora.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż Aplikacja służy tylko i wyłącznie do zakupu biletów w postaci zapisu elektronicznego na przejazdy komunikacją miejską i podmiejską. Wydruki biletów oraz ich potwierdzeń z komputerów lub innych urządzeń nie będą honorowane jako elektroniczny bilet uprawniający do korzystania z usługi przewozu i mogą one służyć wyłącznie do celów reklamacyjnych, chyba że postanowienia danego przewoźnika stanowią inaczej.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż w trakcie kontroli biletów zobowiązany jest do okazania kontrolerowi otrzymanego potwierdzenia na swoim Urządzeniu.
5. Kasowanie biletu następuje natychmiastowo po dokonaniu odpowiednich operacji w Aplikacji. Stabilność połączenia zależy od danego Operatora. Z tego powodu moBiLET nie bierze odpowiedzialności za niemożność połączenia się z Systemem moBiLET w związku ze słabym sygnałem sieci lub jego brakiem, a także w przypadku, gdy połączenie z serwerem zostanie przerwane przez inne aplikacje na Urządzenie Użytkownika.
6. W przypadku niemożności skorzystania z Systemu moBiLET, Użytkownik zobowiązany jest do nabycia i/lub skasowania tradycyjnego biletu na przejazd środkami komunikacji.
Regulamin Systemu moBiLET
str. 3
www.mobilet.pl
7. Wymagany moment zakupu biletu określają odpowiednie przepisy porządkowe bądź regulamin danego przewoźnika.
8. Legalizacja i/lub zakup biletu, w trakcie kontroli przez upoważnionego kontrolera, jest niedopuszczalne i będzie uznawane za brak ważnego biletu na przejazd. W przypadkach spornych, z reklamacją należy zwrócić się do organu, odpowiedzialnego za rozpatrywanie odwołań od decyzji kontrolerów.

§ 6

moBILET Parkowanie
1. System moBiLET umożliwia Użytkownikowi zalegalizowanie postoju w strefie płatnego parkowania oraz na parkingach prywatnych, poprzez rozpoczęcie, przedłużenie oraz zakończenie naliczania rzeczywistego czasu postoju za pomocą Aplikacji. Wybór miasta, strefy, parkingu, maksymalnego czasu naliczania oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, następuje za pośrednictwem Aplikacji i wymaga weryfikacji szczegółów danego postoju przez Użytkowania. Użytkownik otrzyma potwierdzenie na swoje Urządzenie, które będzie zawierać wszystkie informacje dotyczące miasta, strefy, czasu ważności itp.
2. Opłaty za postój w danej strefie płatnego parkowania są określone w aktualnej uchwale odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego. Opłaty za postój na parkingu poza pasem drogowym określa regulamin danego parkingu.
9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż Aplikacja służy tylko i wyłącznie do wnoszenia opłat za parkowanie z wykorzystaniem Urządzenia. Wydruki biletów lub ich potwierdzeń z komputerów lub innych urządzeń nie będą honorowane jako elektroniczny bilet parkingowy, mogą one służyć wyłącznie do celów reklamacyjnych, chyba że odpowiednia uchwała lub postanowienia regulaminu stanowią inaczej.
10. Korzystając z moBiLET Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego oznakowania swojego pojazdu, umieszczając za przednią szybą w widocznym miejscu „winietę moBiLET”, którą można wydrukować ze strony internetowej www.mobilet.pl lub pobrać w formie naklejki w biurze obsługi klienta strefy płatnego parkowania lub parkingu, chyba że lokalne regulacje stanowią inaczej.
11. Rozpoczęcie naliczania rzeczywistego czasu postoju następuje poprzez powiadomienie Systemu moBiLET natychmiastowo po dokonaniu odpowiednich operacji w Aplikacji. Stabilność połączenia zależy od danego Operatora. Dlatego też moBILET nie bierze odpowiedzialności za niemożność połączenia się z Systemem moBiLET w związku ze słabym sygnałem sieci lub jego brakiem, a także w przypadku, gdy połączenie z serwerem zostanie przerwane przez inne aplikacje na Urządzenie Użytkownika.
12. W przypadku niemożności skorzystania z Systemu moBiLET, Użytkownik zobowiązany jest do wykupienia tradycyjnego biletu parkingowego.
13. System moBiLET powinien być powiadomiony o rozpoczęciu postoju niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Rozpoczynanie procedury powiadomienia Systemu moBiLET w trakcie kontroli pojazdu przez upoważnionego kontrolera jest niedopuszczalne i będzie uznane za brak biletu parkingowego. W przypadkach spornych, z reklamacją należy zwrócić się do organu, odpowiedzialnego za rozpatrywanie odwołań od decyzji kontrolerów.

§ 7

Rozliczenia i koszty
1. Pobranie Aplikacji na Urządzenie oraz późniejsze korzystanie z Aplikacji, jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek poszczególnych Operatorów.
2. Koszty korzystania z Systemu moBiLET reguluje Załącznik nr 1 – Taryfy prowizji i opłat w Systemie moBiLET.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie rozliczenia pieniężne za korzystanie z usług realizowanych w Systemie moBiLET realizowane są przez Krajowe Instytucje Płatnicze lub podmiot posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności związanej z rynkiem finansowym.

§ 8

Rozwiązanie Umowy
1. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy przez użytkownika wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej przy wykorzystaniu formularza – Druk Rezygnacji - dostępny na stronie internetowej Systemu moBiLET. Forma elektroniczna jest dochowana, gdy Użytkownik prześle prawidłowo wypełniony Druk Rezygnacji na adres poczty elektronicznej BOK. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w trakcie rejestracji w Systemie moBiLET o zamknięciu Konta moBILET.
2. Umowa może ulec rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik ma prawo żądać zwrotu niewykorzystanych środków.
4. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od zgłoszenia na konto bankowe, z którego środki wcześniej przelano.

§ 9

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.). Art.6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
2. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, iż Administratorem Danych Osobowych jest moBiLET.
Regulamin Systemu moBiLET
str. 4
www.mobilet.pl
3. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe przekazywane będą do Krajowej Instytucji Płatniczej w zakresie niezbędnym do realizowania rozliczeń w ramach Systemu moBiLET.
4. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż dane osobowe zbierane podczas rejestracji w Systemie moBiLET są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do Rejestracji Użytkownika w Systemie moBiLET oraz realizacji Umowy, zaś ich podanie podczas Rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.
5. Żądanie usunięcia przez Użytkownika danych osobowych udostępnionych moBiLET, bez których nie jest możliwa realizacja obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Użytkownikiem, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usług moBiLET i rozwiązaniem Umowy.
6. Użytkownik ma ciągły dostęp do swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Systemu moBILET. Logując się do Portalu Użytkownika, może on na bieżąco przeglądać, uaktualniać oraz poprawiać swoje dane osobowe.
7. Po rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika lub moBiLET, zarówno dane osobowe Użytkownika jak i informacje na temat dokonanych przez Użytkownika transakcji w Systemie moBILET są przechowywane w bazie danych Systemu moBiLET przez okres 5 lat.
8. Celem zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, System moBiLET udostępnia środki techniczne służące zabezpieczeniu transmisji danych elektronicznych.
9. Dane osobowe Użytkowników Systemu moBiLET nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

§ 10

Postanowienia końcowe.
1. moBiLET jest uprawniony do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w każdym czasie w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach wraz z nowym brzmieniem Regulaminu oraz datą wejścia w życie będzie doręczana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w procesie rejestracji w Systemie moBiLET. Ponadto informacja o wprowadzonych zmianach będzie udostępniana na Portalu Użytkownika oraz stronach internetowych Systemu moBiLET, wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie zmian.
2. Jeżeli przed datą wejścia w życie proponowanych zmian Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu do moBiLET wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Zgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
3. Promocje moBILET, programy lojalnościowe oraz inne działania o charakterze marketingowym prowadzone są wg zapisów odpowiedniego regulaminu.
4. moBiLET oraz Użytkownik zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań, mających na celu polubowne rozwiązanie ewentualnego sporu.
5. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Systemu moBiLET nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania na terenie innych krajów, gdzie System moBiLET jest dostępny. W takim przypadku obowiązuje oddzielny regulamin, którego zapisy dostosowane są do regulacji obowiązujących w danym kraju.
Regulamin Systemu moBiLET
str. 5
www.mobilet.pl

Załącznik Nr 1
Taryfy prowizje i opłat w Systemie moBiLET
Dotyczy funkcjonowania Systemu moBiLET na terenie Rzeczypospolitej Polskiej *
Rodzaj czynności
Opłaty/ Prowizje
Rejestracja w systemie moBiLET - 0 zł
Rejestracja w systemie poprzez SMS - koszt zgodnie z cennikiem operatora komórkowego
Opłata miesięczna za korzystanie z systemy moBiLET - 0 zł
Koszt zasilenia konta moBiLET - 0 zł
Zwrot środków wpłaconych - 0 zł
Aktywacja usługi Konto Grupowe - 0 zł
Opłata miesięczna usługa Konto Grupowe - 0 zł
Opłata za zakup biletu komunikacji miejskiej - 0 zł
Opłata za aktywację biletu parkingowego - 0 zł
Opłata za inne płatności czy bilety dostępne w Systemie - 0 zł


System moBiLET funkcjonuje również poza granicami Polski. Zasady funkcjonowania Systemu moBiLET określa wówczas regulamin dostosowany do warunków formalno-prawnych danego kraju.
Nie dotyczy opłat w strefie płatnego parkowania w Szczecinie, Krakowie oraz Poznaniu. Opłata w wysokości 1,7 % wartości biletu liczona jest od ostatecznej ceny biletu. Opłata stanowi koszt procesowanie środków przez Krajową Instytucję Płatniczą.

xxx