Karta Jastrzębianina 2024

 1. Czym jest Karta Jastrzębianina?
 2. Komu przysługuje Karta Jastrzębianina?
 3. Do czego uprawnia Karta Jastrzębianina?
 4. Od kiedy zacznie obowiązywać bezpłatna komunikacja dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju?
 5. Jak będzie wyglądała Karta Jastrzębianina?
 6. Jak uzyskać Kartę Jastrzębianina?
 7. Jakie dokumenty należy przedstawić podczas składania wniosku o wydanie Karty Jastrzębianina?
 8. Jakie zdjęcie jest potrzebne do wyrobienia Karty Jastrzębianina?
 9. Jak długo trzeba czekać na odbiór Karty Jastrzębianina?
 10. Jak zostanę poinformowany, że Karta Jastrzębianina jest do odbioru?
 11. Gdzie należy zgłosić się po odbiór Karty Jastrzębianina?
 12. Jakie dokumenty należy okazać przy odbiorze Karty Jastrzębianina?
 13. Czy możliwy jest odbiór Karty Jastrzębianina przez inną osobę?
 14. Na jaki okres będzie wydawana Karta Jastrzębianina?
 15. Czy Kartę Jastrzębianina należy ‘odbijać’ w kasowniku?
 16. Co zrobić w przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Jastrzębianina?
 17. Co w przypadku braku Karty Jastrzębianina podczas kontroli?
 18. Posiadam elektroniczną Kartę Jastrzębianina w telefonie – czy przez rozładowany telefon kontroler wystawi mi mandat?
 19. Czy podczas kontroli Karty Jastrzębianina muszę okazać dodatkowy dokument?
 20. Czy dzieci i młodzież, którzy posiadają już Kartę Jastrzębianina muszą wymienić aktualne e-karty na nowe dyskietki?
 21. Od jakiego wieku dziecku będzie wydawana Karta Jastrzębianina?
 22. Czy osoby po 70 roku życia muszą wyrobić Kartę Jastrzębianina, aby móc podróżować bezpłatnie na terenie Jastrzębia-Zdroju?
 23. Nie mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju, ale jestem uczniem szkoły zlokalizowanej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, czy posiadam uprawnienia do wyrobienia Karty Jastrzębianina?
 24. Czy mogę uzyskać Kartę Jastrzębianina w przypadku, gdy nie osiągam żadnego dochodu i nie składam zeznania podatkowego?
 25. Jestem posiadaczem Karty Jastrzębianina - czy wyjeżdżając z Jastrzębia-Zdroju muszę skasować dodatkowy „płatny” bilet?
 26. Które linie są bezpłatne na całej trasie dla posiadaczy Kart Jastrzębianina?
 27. Czy na jednej e-karcie (dyskietce) mogę mieć zapisaną Kartę Jastrzębianina i płatne bilety jednocześnie?
 28. Czy można wyrobić Kartę Jastrzębianina mając niespłacone mandaty w MZK lub zadłużenie wobec Miasta Jastrzębie-Zdrój?

 

 1. Czym jest Karta Jastrzębianina?

Bezkontaktowa, elektroniczna karta będąca nośnikiem bezpłatnego biletu.


 

 1. Komu przysługuje Karta Jastrzębianina?
 • Osobom rozliczającym podatek dochodowy PIT w urzędzie skarbowym w Jastrzębiu-Zdroju i deklarują w zeznaniu podatkowym Miasto Jastrzębie-Zdrój jako miejsce zamieszkania, bez względu na to czy te osoby osiągają dochód;
 • Dzieci ww. osób do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli uczą się nadal do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do 26 roku życia (w tym przypadku Wniosek o wydanie KJ składa rodzic lub opiekun prawny, a we Wniosku znajdują się zarówno dane rodzica bądź opiekuna, jak i dane dzieci, dla których ma zostać wydana KJ);
 • Osobom rozliczającym podatek rolny w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Osobom zamieszkującym w Jastrzębiu-Zdroju, korzystającym ze świadczeń udzielanych przez MOPS w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Dzieciom i młodzieży zamieszkałym w Jastrzębiu-Zdroju, przebywającym w rodzinie zastępczej nie dłużej niż do 25 roku życia.

Warunkiem otrzymania Karty Jastrzębianina jest brak zaległości wobec Miasta Jastrzębie-Zdrój i wobec MZK.


 

 1. Do czego uprawnia Karta Jastrzębianina?

Do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w obrębie Miasta Jastrzębie-Zdrój, której organizatorem jest MZK.


 

 1. Od kiedy zacznie obowiązywać bezpłatna komunikacja dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju?

Od 1 stycznia 2024.


 

 1. Jak będzie wyglądała Karta Jastrzębianina?

Postać KJ pasażer określa we Wniosku o jej wydanie. Karta może mieć postać:

 • e-karty tj. tradycyjnej dyskietki,
 • lub elektronicznego obrazu na telefon.

 

 1. Jak uzyskać Kartę Jastrzębianina?

Aby otrzymać KJ należy złożyć wniosek o wydanie karty wraz z wymaganymi dokumentami (patrz pyt. 7.) po 20 listopada 2023. Wnioski można składać:

 1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MZK przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju 

Godziny otwarcia:
poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00
wtorek – czwartek od godz. 7.00 do 15.00
piątek od godz. 7.00 do 13.00

Wniosek papierowy o Wydanie Karty Jastrzębinina 2024 można pobrać do druku ze strony mzkjastrzebie.com lub wypełnić na miejscu w BOK.

2. lub złożyć wniosek elektroniczny online poprzez stronę internetową e-biletmzkjastrzebie.com.


 

7. Jakie dokumenty należy przedstawić podczas składania wniosku o wydanie Karty Jastrzębianina?

 

Wniosek papierowy (składany osobiście w jednym z punktów obsługi - patrz pyt. 6.):

 1. dowód osobisty,
 2. zdjęcie dowodowe,
 3. jeden z dokumentów:
 • pierwsza strona PIT za ostatni rok podatkowy wraz z pieczątką Urzędu Skarbowego lub z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) poświadczającym odbiór zeznania,
Zeznanie podatkowe oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru można pobrać logując się do e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl)Informacja o złożonym zeznaniu będzie widoczna w zakładce Historia deklaracji, natomiast UPO dla zeznań złożonych elektronicznie dostępne jest w zakładce Twój e-PIT - złożone dokumentyZ poziomu tych zakładek możliwy jest wydruk ww. dokumentów.
 
 • decyzja Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalającą wysokość podatku rolnego,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego dokonania rozliczenia podatku dochodowego w Jastrzębiu-Zdroju,
 • odpowiednie zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) w przypadku osób, które nie rozliczają się w Urzędzie Skarbowym, a korzystają ze świadczeń udzielanych przez MOPS,

4. dokumenty dodatkowe (tylko jeżeli dotyczy):

 • w przypadku wniosku dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej trzeba okazać decyzję sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 • jeżeli dziecko nosi inne nazwisko niż wnioskodawca konieczne jest przedstawienie dokumentu poświadczającego sprawowanie władzy rodzicielskiej,
 • w przypadku osób poniżej 18 roku życia uczących się i pozostających na utrzymaniu opiekunów prawnych wnioskodawca zobowiązany jest okazać dodatkowo ważną legitymację szkolną lub studencką.

- kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o wydanie Karty Jastrzębianina 2024 -

 

Wniosek elektroniczny składany przez stronę internetową e-biletmzkjastrzebie.com:

 1. skan zdjęcia,
 2. skany dokumentów opisanych w ppkt c) i d) przy wersji papierowej.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną przy odbiorze KJ należy okazać do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginały ww. dokumentów w celu ich weryfikacji, chyba że wniosku dołączone były dokumenty podpisane profilem zaufanym, wtedy przy odbiorze KJ wystarczy okazać dowód tożsamości.

- kliknij tutaj, aby wypełnić wniosek o wydanie Karty Jastrzębianina 2024 online -


 

 1. Jakie zdjęcie jest potrzebne do wyrobienia Karty Jastrzębianina?

Papierowy wniosek - zdjęcie dowodowe wykonane na papierze fotograficznym o wymiarach 35x45 mm, kolorowe lub czarno-białe, ukazujące twarz na jasnym tle, bez ciemnych okularów oraz nakrycia głowy, podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem. Zdjęcie zostanie zwrócone przy odbiorze e-karty.

Elektroniczny wniosek - skan wyżej opisanego zdjęcia. Zdjęcie nie jest przechowywane w bazie MZK, w związku z tym w przypadku zgubienia / zniszczenia e-karty do wyrobienia jej duplikatu konieczne będzie ponowne dołączenie zdjęcia do Wniosku. 


 

 1. Jak długo trzeba czekać na odbiór Karty Jastrzębianina?

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


 

 1. Jak zostanę poinformowany, że Karta Jastrzębianina jest do odbioru?

E-karta (dyskietka) - informacja o KJ przygotowanej do odbioru zostanie przekazana w wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany we Wniosku o wydanie KJ. W tym celu konieczne jest podanie adresu elektronicznej skrzynki pocztowej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail  we Wniosku o wydanie KJ. W przypadku nieposiadania poczty elektronicznej lub braku zgody na przetwarzanie danych, pasażer może zgłosić się po odbiór e-karty się po upływie 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Elektroniczna KJ na telefon - link do pobrania pliku z KJ zostanie przekazany Pasażerowi w wiadomości e-mail wysyłanej na adres podany we Wniosku o wydanie KJ 2024. Aby móc uzyskać Kartę w formie elektornicznej konieczne jest podanie adresu skrzynki pocztowej oraz wyrażenie we Wniosku o wydanie KJ zgody na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail.


 

 1. Gdzie należy zgłosić się po odbiór Karty Jastrzębianina?
 • e-kartę w formie tradycyjnej dyskietki będzie można odebrać we wskazanym punkcie BOK,
 • link do elektronicznego pliku z Kartą Jastrzębianina do pobrania na telefon zostanie wysłany na adres e-mail podany przez pasażera we wniosku o wydanie KJ (wiadomość z linkiem warto zachować na wypadek utraty lub wymiany urządzenia mobilnego i konieczności ponownego pobrania pliku z Kartą).

 

 1. Jakie dokumenty należy okazać przy odbiorze Karty Jastrzębianina?
 • dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • numer Wniosku o wydanie Karty Jastrzębianina otrzymany w wiadomości e-mail dotyczącej informacji o e-karcie gotowej do odbioru (nie dotyczy osób, które nie podały adresu e-mail we wniosku),
 • w przypadku wniosku złożonego elektronicznie, w którym dokumenty nie były podpisane za pośrednictwem profilu zaufanego przy odbiorze KJ konieczne jest okazanie oryginałów tych dokumentów (np. PIT),
 • upoważnienie – tylko w przypadku odbioru Karty za inną osobę (chyba, że upoważnienie zostało wcześniej złożone wraz w Wnioskiem o wydanie KJ).

 

 1. Czy możliwy jest odbiór Karty Jastrzębianina przez inną osobę?

Tak. Osoba trzecia, która odbiera KJ musi okazać odpowiednie upoważnienie (wzór upoważnienia dostępny na stronie mzkjastrzebie.com/dokumenty-do-pobrania, upoważnienie może być napisane odręcznie). Osoba upoważniona musi mieć ukończone 13 lat.


 

 1. Na jaki okres będzie wydawana Karta Jastrzębianina?

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych będą zapisane na KJ do 30 czerwca 2025 roku.
Po tym terminie konieczna będzie ponowna weryfikacja uprawnień.


 

 1. Czy Kartę Jastrzębianina należy ‘odbijać’ w kasowniku?

Po 1 stycznia 2024 wszyscy posiadacze KJ nie będą musieli zbliżać ani e-karty ani telefonów do czytników w autobusie. Oczywiście będą mieli taką możliwość, jednak nie będzie to obowiązkowe.


 

 1. Co zrobić w przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Jastrzębianina?

E-karta (dyskietka) - można wyrobić duplikat zniszczonej, bądź zgubionej e-karty w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MZK w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Przemysłowej 1. Koszt jaki ponosi pasażer to 10 zł. 

W przypadku zgubienia e-karty najpierw powinno się ją zablokować - można to zrobić osobiście w Biurze Obsługi Klienta, telefonicznie pod nr 32 47 51 402 w godzinach pracy Biura MZK lub online na swoim koncie na stronie e-biletmzkjastrzebie.com - o ile KJ została wcześniej przypisana przez pasażera do swojego użytkownika.

Bilet elektroniczny na telefon - osoba, która zgubi lub zmieni urządzenie mobilne na inne będzie mogła ponownie pobrać plik z Kartą Jastrzębianina z linku, który otrzymał w wiadomości e-mail w sprawie odbioru KJ.


 

 1. Co w przypadku braku Karty Jastrzębianina podczas kontroli?

Jeżeli pasażer nie posiada przy sobie ważnej Karty Jastrzębianina podczas kontroli biletowej, to zostanie wystawiony druk opłaty dodatkowej z wezwaniem do zapłaty (tzw. mandat) zgodnie z odrębnymi przepisami.

W tym przypadku posiadacz ważnej KJ może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty jest zgłoszenie się do Biura MZK i okazanie ważnej Karty w terminie do 7 dni od daty wystawienia druku opłaty dodatkowej. Za anulowanie wystawionego protokołu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10% opłaty głównej.


 

 1. Posiadam elektroniczną Kartę Jastrzębianina w telefonie – czy przez rozładowany telefon kontroler wystawi mi mandat?

Tak wystawi, ale będzie możliwość anulowania opłaty dodatkowej po okazaniu w BOK ważnej Karty Jastrzębianina w terminie do 7 dni od dnia wystawienia mandatu i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.


 

 1. Czy podczas kontroli Karty Jastrzębianina muszę okazać dodatkowy dokument?

E-karta (dyskietka) - Pasażer podczas kontroli udostępnia e-kartę kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości, nie wymagane jest dodatkowe okazanie dowodu tożsamości.

Bilet elektroniczny na telefon -  bilet należy wyświetlić na telefonie, w celu sczytania umieszczonego na nim kodu; dodatkowo Pasażer ma obowiązek okazania dodatkowo dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego swoją tożsamość.


 

 1. Czy dzieci, młodzież i studenci, którzy posiadają już Kartę Jastrzębianina muszą wymienić aktualne e-karty na nowe dyskietki?

Dzieci, uczniowie i studenci obecnie posiadający ważną Kartę Jastrzębianina nie będą wymieniać dyskietek na nowe e-karty lub bilety elektroniczne po 1 stycznia 2024 r., ponieważ ich uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zapisane na e-kartach nadal będą obowiązywały:

 • dzieci i uczniowie szkół posiadają uprawnienia ważne do 30 września 2024 r.,
 • studenci posiadają uprawnienia ważne do 30 marca 2024 r.

Nowe Karty Jastrzębianina będą wydawane dzieciom i młodzieży po upłynięciu terminu obowiązywania uprawnień na obecnych e-kartach – konieczne będzie złożenie nowego wniosku o wydanie Karty Jastrzębianina przez rodzica lub opiekuna prawnego (pobierz wniosek tutaj lub wypełnij wniosek online tutaj).


 

 1. Od jakiego wieku dziecku będzie wydawana Karta Jastrzębianina?

Karta Jastrzębianina wydawana będzie dzieciom po skończeniu 7 lat. Dzieci poniżej tego wieku mogą podróżować za darmo jedynie w obecności osoby sprawującej nad nim opiekę w trakcie podróży (np. rodzic, członek rodziny, opiekun, etc.), o ile osoba ta sama posiada ważną Kartę Jastrzębianina.


 

 1. Czy osoby po 70 roku życia muszą wyrobić Kartę Jastrzębianina, aby móc podróżować bezpłatnie na terenie Jastrzębia-Zdroju?

Nie muszą.

Pasażerowie po 70 roku życia mogą podróżować bezpłatnie na podstawie dowodu osobistego lub wydanej wcześniej Karty Seniora, które uprawniają do bezpłatnych przejazdów autobusami na całym terenie działania MZK. Karta Jastrzębianina uprawnia do przejazdów bezpłatnych wyłącznie na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 


 

 1. Nie mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju, ale jestem uczniem szkoły zlokalizowanej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, czy posiadam uprawnienia do wyrobienia Karty Jastrzębianina?

Niestety nie.

Sama nauka w szkole w Jastrzębiu-Zdroju nie uprawnia do posiadania Karty Jastrzębianina. Konieczne jest spełnienie pozostałych warunków przyznania Karty np. zamieszkiwanie w Jastrzębiu –Zdroju.


 

 1. Czy mogę uzyskać Kartę Jastrzębianina w przypadku, gdy nie osiągam żadnego dochodu i nie składam zeznania podatkowego?

Tak, jest taka możliwość, ale warunkiem jest korzystanie ze świadczeń MOPS i okazanie przy składaniu wniosku decyzji o przyznaniu tych świadczeń. Istnieje również możliwość złożenia w Urzędzie Skarbowym właściwym dla mieszańców Jastrzębia-Zdroju zerowego zeznania podatkowego, które uprawni do otrzymania Karty Jastrzębianina (odpowiednie zaświadcznie z US należy okazać podczas składania Wniosku o wydanie KJ).


 

 1. Jestem posiadaczem Karty Jastrzębianina - czy wyjeżdżając z Jastrzębia-Zdroju muszę skasować dodatkowy „płatny” bilet?

Tak. Bezpłatna komunikacja obowiązuje w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wyjeżdżając poza granice konieczne jest skasowanie biletu. Przystanki graniczne, po przekroczeniu których kasujemy bilety:

B10 - BZIE POMNIK

B11 - BZIE POMNIK

B12 - BZIE GÓRNE

B13 i B14 - BZIE DOLNE

R10 i R11 - CISÓWKA

S10 i S11 - BORYNIA ŁAWCZOK

S12 - KWK BORYNIA

W09 - ARMII KRAJOWEJ – RANOSZKA

W10 - WODZISŁAWSKA BOŻA GÓRA

W11 - KOLONIA KĄTY


 

 1. Które linie są bezpłatne na całej trasie dla posiadaczy Kart Jastrzębianina?

Linie: B15, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, M10, S13, S14, S15, S16.


 

 1. Czy na jednej e-karcie (dyskietce) mogę mieć zapisaną Kartę Jastrzębianina i płatne bilety jednocześnie?

Tak, jest taka możliwość, ale tylko w przypadku środków na przejazdy jednorazowe (elektroniczna portmonetka). Nie można na jednej dyskietce mieć zapisanej KJ i innych, płatnych biletów okresowych.

Chcąc skasować dodatkowy bilet z e-portmonetki konieczne jest przyciśnięcie na kasowniku przed przyłożeniem dyskietki do czytnika przycisku „N” (bilet normalny) lub „U” (bilet ulgowy). Samo odbicie e-karty w kasowniku powoduje rejestrację przejazdu na Karcie Jastrzębianina.


 

 1. Czy można wyrobić Kartę Jastrzębianina mając niespłacone mandaty w MZK lub zadłużenie wobec Miasta Jastrzębie-Zdrój?

Karta Jastrzębianina nie zostanie wydana osobom posiadającym zadłużenie wobec MZK, jak również wobec Miasta Jastrzębie-Zdrój. Po uregulowaniu zadłużenia będzie można złożyć Wniosek o wydanie Karty Jastrzębianina.

 

xxx