KARTA JASTRZĘBIANINA 2024 - REGULAMIN

Uchwała Zarządu MZK nr 118/XII/2023 z 05.12.2023 roku - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Karty Jastrzębianina z uprawnieniami do bezpłatnego biletu na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój


REGULAMIN
KARTY JASTRZĘBIANINA
z uprawnieniem do bezpłatnego biletu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Regulamin Karty Jastrzębianina zwany dalej Regulaminem określa tryb wydawania, przedłużania ważności, unieważniania oraz zasady korzystania z Karty Jastrzębianina.

 

§ 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
MZK – należy przez to rozumieć Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju świadczący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojego działania;
Biurze Obsługi Klienta (BOK) – należy przez to rozumieć komórkę Biura MZK właściwą ds. przyjmowania wniosków o wydanie Karty Jastrzębianina, jej personalizacji, oraz przyjmowania reklamacji;
Karcie Jastrzębianina – bezkontaktowej, elektronicznej karcie będącej nośnikiem bezpłatnego biletu dla określonych grup pasażerów, zwanej dalej Kartą;
personalizacji Karty Jastrzębianina – zapisanie na E-karcie danych osobowych użytkownika,
opłata dodatkowa – opłata nakładana na pasażera za naruszenie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju;
opłata manipulacyjna – opłata za czynności związane ze zwrotem lub anulowaniem opłaty dodatkowej;

 

Rozdział 2
Uzyskanie Karty Jastrzębianina

 

§ 3.

 1. Uprawnieni do uzyskania Karty:
  • osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój i deklarują w zeznaniu podatkowym, jako miejsce swojego zamieszkania Miasto Jastrzębie-Zdrój, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;
  • osoby, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i deklarują w informacji w sprawie podatku rolnego, jako miejsce zamieszkania Miasto Jastrzębie-Zdrój;
  • osoby zamieszkujące na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, korzystające ze świadczeń udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju lub ze świadczeń rodzinnych udzielanych przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.
  • dzieci osób, o których mowa w pkt 1)-3) od 4 roku życia do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli uczą się nadal do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia;
  • dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej prowadzonej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
 2. Warunkiem uzyskania Karty Jastrzębianina jest brak zaległości wobec Miasta Jastrzębie-Zdrój, takich jak: podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek rolny, podatek leśny, dzierżawa gruntu itp. oraz brak zaległościwobec MZK, z wyłączeniem osób wymienionych w § 3 pkt. 4) i 5).

 

§ 4.

 1. Karta Jastrzębianina obowiązuje tylko i wyłącznie w granicach Miasta Jastrzębia-Zdroju.
 2. Posiadacze Karty chcąc korzystać z komunikacji poza granicami miasta zobowiązani są do zakupienia odrębnego biletu uprawniającego do przejazdu.
 3. Wykaz przystanków granicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój, w obrębie których obowiązuje Karta z uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5.

 1. Karta wydawana jest na podstawie pisemnego wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Wniosek, o którym mowa w § 5 pkt 1 składają:
  • osoby, o których mowa w § 3 pkt 1. ust.1-3;
  • rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka, o którym mowa w § 3 pkt 1 ust. 4;
  • dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuna zastępczego lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 1 ust.5);
 3. Wnioskodawca może upoważnić do złożenia wniosku osobę trzecią, w tym dziecko, które ukończyło 13 rok życia i wskazane jest we wniosku.
 4. W sytuacji, o której mowa w pkt 3, do wniosku należy dołączyć upoważnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 5. Karta Jastrzębianina wydawana jest po zweryfikowaniu spełnienia kryteriów określonych w § 3.
 6. Karta Jastrzębianina wydawana jest na czas określony.

§ 6.

Sposób składania wniosków o wydanie Karty oraz ich weryfikacja:

1. Wniosek w wersji papierowej:

 1. należy złożyć w BOK, który weryfikuje dane zawarte we wniosku oraz potwierdza uprawnienia do bezpłatnych przejazdów;
 2. niezbędnym załącznikiem do wniosku jest zdjęcie dowodowe wykonane na papierze fotograficznym o wymiarach 35x45 mm, kolorowe lub czarno-białe, ukazujące twarz na jasnym tle, bez ciemnych okularów oraz nakrycia głowy, podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem. Zdjęcie zostanie zwrócone przy odbiorze Karty;
 3. Wnioskodawca albo upoważniona przez niego osoba przy składaniu wniosku o wydanie Karty Jastrzębianina, musi okazać do wglądu:
  1. dokument tożsamości ze zdjęciem;
  2. w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 1) Regulaminu:
   1. jeżeli osoby te rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w sposób tradycyjny (papierowy) – pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania podatkowego we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym,
   2. jeżeli osoby te rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w sposób elektroniczny – pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym,
   3. jeżeli osoby te zostały automatycznie rozliczone z podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób elektroniczny za pośrednictwem usługi Twój e-PIT – pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym,
   4. w przypadku braku możliwości okazania dokumentów określonych w lit. a, b, c, z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, dopuszcza się okazanie do wglądu przez wnioskodawcę zaświadczenia wydanego przez właściwy dla Miasta Jastrzębie- Zdrój urząd skarbowy, potwierdzającego fakt rozliczenia tam podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatni rok podatkowy wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój;
   5. w przypadku braku możliwości okazania dokumentów określonych w lit. a, b, c, z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, dopuszcza się okazanie do wglądu przez wnioskodawcę druku PIT 40A/11A wystawionego przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego.
  3. w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 2) Regulaminu – aktualną decyzję Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalającą wnioskodawcy wysokość podatku rolnego;
  4. w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 3) Regulaminu – zaświadczenie o korzystaniu przez wnioskodawcę ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie Karty lub decyzję Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój o przyznaniu świadczenia rodzinnego.
  5. w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 4) Regulaminu powyżej 18 roku życia – dokument poświadczający realizację obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki (np. legitymacja szkolna) lub dokument poświadczający status studenta (np. legitymacja studencka, indeks) oraz dokument poświadczający sprawowanie władzy rodzicielskiej (w szczególności akt urodzenia, PIT „0”),
  6. w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 5) Regulaminu – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. G. w szczególnych przypadkach honorowane będą inne dokumenty, a wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.
  7. w szczególnych przypadkach honorowane będą inne dokumenty, a wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

2. Wniosek w formie elektronicznej:

 1. należy złożyć przez stronę internetową MZK e-biletmzkjastrzebie.com,
 2. niezbędnym załącznikiem do wniosku jest skan zdjęcia opisanego w  § 6 pkt 2) oraz skany dokumentów wymienionych w § 6. pkt B-G,
 3. przy odbiorze Karty należy okazać do wglądu dokument ze zdjęciem oraz oryginały ww. dokumentów w celu ich weryfikacji.

3. Wniosek w pełnej formie elektronicznej:

 1. należy złożyć przez stronę internetową MZK e-biletmzkjastrzebie.com,
 2. niezbędnym załącznikiem do wniosku jest skan zdjęcia opisanego w § 6 pkt 2) oraz skany dokumentów wymienionych w § 6. pkt B-G podpisane profilem zaufanym.

4. Wnioskodawca odpowiada za złożenie fałszywych danych pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

5. Wnioskodawca we wniosku o wydanie Karty Jastrzębianina zaznacza w jakiej formie Karta ma zostać wydana:

 1. w formie tradycyjnej (dyskietka) – do odbioru w Biurze Obsługi Klienta MZK, czy
 2. w formie elektronicznego obrazu Karty Jastrzębianina – przesłany wnioskodawcy poprzez wskazany adres email i zapisany np. w telefonie komórkowym

6. W przypadku, gdy wnioskodawca przedstawia do wglądu dokumenty uprawniające do uzyskania Karty Jastrzębianina, na których widnieją dane osobowe osób, których wniosek nie dotyczy powinien te dane zanonimizować.

7. Dane osobowe zawarte we wniosku oraz zdjęcie zostaną usunięte z systemu informatycznego oraz konta pocztowego bezpośrednio po wydaniu Katy.

8. Dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie Karty podlegają ewidencji MZK zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

9. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie Karty zostanie odesłany wnioskodawcy z podaniem przyczyny odrzucenia wniosku oraz wezwaniem do uzupełnienia.

 

§ 7. 

 1. Wydanie pierwszej Karty jest nieodpłatne.
 2. Duplikat Karty może być wydany w przypadku:
  • zniszczenia lub uszkodzenia Karty;
  • zagubienia lub kradzieży Karty.
 3. Za wydanie duplikatu Karty pobierana jest opłata w wysokości ustalonej przez Zarząd MZK.
 4. Duplikat Karty z ujawnioną wadą fabryczną wymienia się bezpłatnie.

 

§ 8. 

 1. Karta Jastrzębianina wydawana jest w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Datą ważności Karty dla wniosków złożonych w okresie od listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2025 r. będzie 30.06.2025 r.
 3. Przedłużenie ważności Karty Jastrzębianina nastąpi po pozytywnej weryfikacji ponownego wniosku na okres kolejnych dwóch lat do dnia 30 czerwca.

 

Rozdział 3
Użytkowanie Karty Jastrzębianina

 

§ 9.

Karta może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.

 

§ 10.

Zasady właściwego posługiwania się Kartą:

 1. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając);
 2. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych i silnych pól magnetycznych (m.in. telefonów komórkowych) lub elektrycznych;
 3. Kartę należy bezpiecznie przechowywać, np. w dedykowanym do tego celu etui.

 

Rozdział 4
Kontrola Karty Jastrzębianina

 

§ 11.


Kontrolę Karty przeprowadzają wyłącznie wyznaczeni pracownicy MZK oraz osoby z wyspecjalizowanych firm działających na zlecenie MZK, posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.

 

§ 12. 

 1. Pasażer podczas kontroli udostępnia Kartę kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości. W przypadku kontroli elektronicznego obrazu Karty zapisanej np. w telefonie komórkowym pasażer ma obowiązek okazania dodatkowo dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego swoją tożsamość.
 2. W przypadku stwierdzenia blokady Karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do jej użytkowania, kontroler wystawia druk opłaty dodatkowej z wezwaniem do zapłaty zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Karta Jastrzębianina zostanie zablokowana przez pracownika MZK w chwili utracenia uprawnień opisanych w § 3 Regulaminu. O blokadzie Karty pasażer zostanie poinformowany w odrębnej wiadomości wysłanej na wskazany we Wniosku adres email.
 4. Na każde żądanie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu- Zdroju wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów wymienionych w § 6. pkt B-G pod rygorem zablokowania Karty.

 

§ 13.


W przypadku braku Karty Jastrzębianina podczas podróży kontroler wystawia druk opłaty dodatkowej z wezwaniem do zapłaty zgodnie z odrębnymi przepisami. Pasażer, który w czasie kontroli nie posiadał ważnej Karty, może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty jest zgłoszenie się do Biura MZK i okazanie ważnej Karty nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia druku opłaty dodatkowej. W przypadku anulowania wystawionego protokołu MZK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty głównej.

 

Rozdział 5
Postanowienia przejściowe


§ 14.

 1. Dotychczasowe Karty Jastrzębianina wydane na podstawie Uchwały Nr 30/VIII/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. dotyczącej wprowadzenia zachowują swoją ważność do 30 września 2024 r., a w przypadku studentów do 31 marca 2024 r.
 2. Duplikaty Kart Jastrzębianina dzieci i młodzieży wydanych na podstawie „Regulaminu użytkowania Karty Jastrzębianina na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój” przyjętego w 2017 r. wydawane będą zgodnie z tym Regulaminem.
 3. Od 1 stycznia 2024 r. nowe Karty Jastrzębianina dzieciom i młodzieży wydawane będą na podstawie „Regulaminu Karty Jastrzębianina z uprawnieniami do bezpłatnego biletu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” przyjętego w roku 2023 r. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Karty Jastrzębianina

I. Wykaz przystanków granicznych w obrębie których obowiązuje Karta z uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów

linia  przystanek graniczny
B10 Bzie Pomnik
B11 Bzie Pomnik
B12 Bzie Górne
B13 Bzie Dolne
B14 Bzie Dolne
R10 Cisówka
R11 Cisówka
S10 Borynia Ławczok
S11 Borynia Ławczok
S12 KWK Borynia
W09 Armii Krajowej - Ranoszka
W10 Wodzisławska Boża Góra
W11 Kolonia Kąty
 • posiadacz ważnej Karty Jastrzębianina podróżujący poza granice Miasta Jastrzębie-Zdrój jest zobowiązany do posiadania ważnego (płatnego) biletu uprawniejącego go do dalszego przejazdu liniami ponadlokalnymi od ww. przystanków 

 

II. Linie autobusowe kursujące w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój

B15, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, M10, S13, S14, S15, S16

 • posiadacz ważnej Karty Jastrzębianina jest uprawniony do bezpłatnych podróży na całej trasie przejazdu ww. linii autobusowych

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Karty Jastrzębianina

Wniosek o wydanie Karty Jastrzębianina

(wzór wniosku w pliku pdf do pobrania na dole strony)


 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Karty Jastrzębianina

Upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie Karty Jastrzębianina, okazania dokumentów do wglądu oraz potwierdzenia odbioru Karty Jastrzębianina

 

 

Wniosek o wydanie Karty Jastrzębianina   Pobierz plik

Upoważnienie - wzór   Pobierz plik

xxx