Zwiększenie uprawnień kontrolerów

Data dodania: 2011-03-01

placeholder

od 1 marca 2011 roku

Od dnia 01.03.2011 roku weszła w życie nowelizacja prawa przewozowego. Najistotniejszą zmianą jest umożliwienie kontrolerowi MZK zatrzymania pasażera w przypadku nieuiszczenia opłaty za przejazd i odmowy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE PASAŻERÓW:


Przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

– Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.), które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2011r. (nowelizacja).

Art. 33a.

7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo : (... )
2) W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.

Art. 87a.

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega  karze grzywny .  

Art. 87b.

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podlega  karze grzywny .  

Art. 87c.

Orzekanie w sprawach określonych w art. 87a i 87b następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

xxx