KONKURS - REGULAMIN

Konkurs Wiedzy o Komunikacji Zbiorowej

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu

Nr 68/VIII/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Regulamin Konkursu Wiedzy o Komunikacji Zbiorowej organizowanego przez Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 633-14-01-664, Regon: P-271506643, zwany dalej ORGANIZATOREM.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu konkursu.
 3. Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu z ramienia Organizatora udziela Rafał Jabłoński, tel. 504 374 339, e-mail: jablonski@mzkjastrzebie.com.
 4. Przedmiotowy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 888 z późń. zm.)
 5. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która w trakcie trwania konkursu zaakceptuje Regulamin Konkursu, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie wypełni Kartę Konkursową i wrzuci ją do „urny” w Informacyjnym Punkcie Mobilnym MZK. Wykaz punktów dostępny na stronie internetowej mzkjastrzebie.com.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja komunikacji zbiorowej i zachowań proekologicznych. Konkurs ma także wymiar edukacyjny, ma się przyczynić do zwiększenia wiedzy na temat publicznej komunikacji międzygminnej.

 • 3

        Zadania konkursowe

Zadaniem konkursowym jest odpowiedzieć poprawnie na pytanie konkursowe, które brzmi: „Ile gmin tworzy Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju? Do wyboru są trzy opcje odpowiedzi: 33; 3; 10.

 • 4

      Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest kierowany do mieszkańców gmin tworzących MZK Jastrzębie-Zdrój
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Do wzięcia udziału w Konkursie koniecznie jest:
 • wypełnienie Karty Konkursowej dostępnej w punktach informacyjnych MZK podczas imprez plenerowych organizowanych w gminach członkowskich MZK w okresie od 27 sierpnia do 15 października.
 • Podpisanie zgody na udostępnienie danych osobowych na Karcie Konkursowej wydawanej przez Organizatora.
 1. Karty Konkursowe przekazane w innym trybie nie będą brane pod uwagę.
 2. Konkurs trwa do 15 października 2022.
 3. Każdy uczestnik konkursu może wypełnić jedną Kartę Konkursową.
 • 5

     Ocena i wybór

 1. W przypadku większej liczby poprawnych odpowiedzi o wyborze zwycięzców, którzy odbiorą nagrody decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora zwana dalej „Komisją”. Wybór nastąpi w formie losowania.
 2. Skład Komisji:

- Grażyna Kuczera, dyrektor Biura MZK,

- Katarzyna Moszumańska-Pliś, kierownik Działu Planowania i Komunikacji MZK ,

- Dorota Pietrzak, kierownik Działu Kontroli MZK,

- Rafał Jabłoński, pełnomocnik Zarządu MZK ds. mediów.

 1. Z prac Komisji sporządzony zostanie protokół.
 2. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową mają charakter ostateczny. Nie będą one podlegały reklamacjom ani skargom.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 października 2022r.
 4. W celu poinformowania zwycięzców Organizator skontaktuje się z nimi dzwoniąc na numer telefonu podany na Karcie Konkursowej.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej mzkjastrzebie.com.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska Laureata Konkursu.
 • 6

       Nagroda

 1. W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja przyzna czternaście nagród rzeczowych w postaci bezpłatnych biletów okresowych uprawniających do przejazdu wszystkimi liniami MZK.
  1. Pierwsza nagroda – bilet roczny.
  2. Trzy drugie nagrody – bilet półroczny (6-miesięczny).
  3. Dziesięć trzecich nagród – bilet trzymiesięczny.
 2. Nagrody (bezpłatne bilety okresowe) należy aktywować do końca 2022 roku.
 3. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 • 7

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora.
 2. Informujemy o dobrowolności podawania danych osobowych jednak jest to warunek niezbędny do skutecznego udziału w konkursie.
 3. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych (art.4 pkt 7 RODO) jest organizator konkursu.
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: mzk.iodo@mzkjastrzebie.com.
 5. Przetwarzane przez Administratora Państwa dane realizowane są w celach: realizacji Konkursu Wiedzy o Komunikacji Zbiorowej oraz przyznania nagród konkursowych.
 6. Podstawą prawną legalizującą przetwarzane przez Administratora dane jest art. 6 ust. 1 lit. A -RODO.
 7. Odbiorcą Państwa danych w związku realizacją celu przetwarzania mogą być jednie organy ścigania na ich uzasadniony wniosek.
 8. Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres 1 miesiąca od dnia jego rozstrzygnięcia. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych osobowych administratora.
 9. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednak skutkiem usunięcia danych osobowych, będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie. Wniesienie sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych również może wykluczyć uczestnika z konkursu.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz ich przetwarzanie nie będzie się wiązało z ich profilowaniem.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2.
 • 8

  Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy żadna z przesłanych informacji nie będzie poprawną odpowiedzią na pytanie zawarte w § 3 Regulaminu, Organizator zakończy konkurs bez jego rozstrzygnięcia. Informacja o zakończeniu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej mzkjastrzebie.com.

 

 

xxx