Kontrola biletowa

Zasady przeprowadzania kontroli biletowej


1. Po co przeprowadza się kontrolę?

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie czy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne bilety oraz dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

2. Kto przeprowadza kontrolę?

Pracownicy MZK posiadający ważny identyfikator ze zdjęciem oraz emblemat kontrolerski (tzw. „blacha”) tylko z numerem służbowym kontrolera, który okazuje się na żądanie podróżującego.

Kontroler rozpoczyna sprawdzanie biletów po uprzednim ogłoszeniu kontroli.

 

wzór legitymacji kontrolerskiej

 

3. Co pasażer powinien?

  • posiadać ważny * bilet jednorazowy papierowy lub Mobilet **, aktualny bilet dobowy lub miesięczny, okresowy zgodny z obowiązującym cennikiem (cennik).
    Bilet jest potwierdzeniem zawarcia umowy na przejazd między MZK a Pasażerem.

Taryfa obowiązuje także obywateli innych krajów UE oraz członków ich rodzin.

* bilet skasowany (jednorazowy, dobowy, Mobilet) lub bilet poprawnie wypełniony (miesięczny, okresowy, tygodniowy)

** BRAK ZASIĘGU SIECI NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU POSIADANIA BILETU

  • upewnić się, że bilet nie posiada śladów poprzedniego użytkowania (wytarte nazwisko, skasowany bilet).

W przypadku biletów miesięcznych, okresowych, tygodniowych sprawdzić czy zostały poprawnie uzupełnione (imię i nazwisko, miasto / gmina obowiązywania), w przypadku biletów jednorazowych i dobowych czy został poprawnie skasowany - nadruk oznacza kolejno:

| nr inwentarzowy wozu | data(bez roku) | godzina |

 

wzór kasownika

 

  • podróżujący, który chce kupić bilet w autobusie, po wejściu, niezwłocznie udać się do kierowcy *

* kierowca ma prawo odmówić sprzedaży biletu w przypadku:

- opóźnienia kursu powyżej 3 minut,
- braku odliczonej gotówki,
- wcześniejszego wysprzedania posiadanych biletów.

ODMOWA SPRZEDAŻY NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU POSIADANIA BILETU

  • obowiązkiem pasażera jest okazanie ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu na żądanie kontrolera a w przypadku korzystania z ulg taryfowych należy, okazać dokumenty uprawniające do ulgi,
  • nieprzestrzeganie zasad korzystania z biletów wynikających z taryfy traktowane jest jako jazda bez ważnego biletu i podlega opłacie dodatkowej,
  • pasażer, który nie posiadał w trakcie przejazdu ważnego biletu miesięcznego/okresowego lub dokumentu uprawniającego do ulgi i otrzymał protokół-wezwanie, może w ciągu 7 dni od daty spisania, zgłosić się w Biurze MZK (z wymaganym dokumentem) w celu anulowania opłaty *.

* Warunkiem anulowania opłaty dodatkowej jest okazanie ważnego biletu, dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego i uregulowanie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 % tej opłaty.

4. Najczęstsze przyczyny nałożenia opłaty dodatkowej:

- brak biletu,
- bilet o zaniżonej wartości,
- brak dokumentu uprawniającego do ulgi,
- bilet nieważny na danej trasie,
- bilet nieskasowany,
- bilet skasowany dwukrotnie,
- bilet nieobowiązujący na liniach MZK (linia 194),
- niewypełniony bilet miesięczny,
- bilet miesięczny mający ślady uprzedniego użytkowania,
- „nieskasowany” Mobilet.

5. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli biletowej:

Podstawą do przeprowadzania kontroli w autobusach komunikacji mijeskiej MZK jest art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku, Prawo Przewozowe.
/ Dz. U. z 2012 roku, poz. 1173, 1529 /

 

– Nowelizacja Prawa Przewozowego) – U W A G A   Z M I A N Y!


Nowelizacja Prawa Przewozowego (od 1 marca 2011 roku)

/ Dz. U. z 2012 roku, poz. 1173,1529 /

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE PASAŻERÓW:

Przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

Art. 33 a (...)

7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo: (…)

2) W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego
i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać
w miejscu przeprowadzenia kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.

 

Art. 87 a.

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności
i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, podlega karze grzywny.

 

Art. 87 b.

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozostał w miejscu przeprowadzenia kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, polega karze grzywny.

 

Art. 87 c.

Orzekanie w sprawach określonych w art. 87 a. i 87 b. następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

xxx