Regulamin Karty Jastrzębianina

Regulamin Karty Jastrzębianina

Uchwała Zarządu MZK Nr 30/III/2020 z dnia 24.03.2020 - w sprawie przyjęcia zmian w Taryfie przewozowej MZK Jastrzębie oraz w Regulaminie Karty Jastrzębianina


 

Załącznik do uchwały Zarządu
Nr 30/VIII/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r.

Regulamin

użytkowania KARTY JASTRZĘBIANINA

na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin użytkowania Karty Jastrzębianina na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (zwany dalej Regulaminem) określa warunki obsługi podróżnych związane z jej:

 • uzyskaniem;
 • użytkowaniem;
 • doładowaniem;
 • kontrolą.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. MZK – należy przez to rozumieć Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju świadczący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojego działania;
 2. Biurze Obsługi Klienta (BOK) – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną MZK właściwą ds. przyjmowania wniosków o wydanie Karty Jastrzębianina, jej personalizacji,
  przyjmowania reklamacji;
 3. Karcie Jastrzębianina – bezkontaktowej, elektronicznej karcie będącej nośnikiem bezpłatnego biletu dla określonych grup pasażerów, zwanej dalej Kartą;
 4. personalizacji Karty Jastrzębianina – zapisanie na E-karcie danych osobowych użytkownika, prowadzonej w Biurze Obsługi Klienta;
 5. rejestracji przejazdu - kasowaniu biletu przy wsiadaniu do pojazdu – rejestracji wejścia - należy przez to rozumieć operację zbliżenia Karty Jastrzębianina do kasownika
  w pojeździe, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu biletu;
 6. kaucji – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną od wnioskodawcy za wydanie duplikatu Karty Jastrzębianina.


Rozdział 2

Uzyskanie Karty Jastrzębianina

§ 3.

Uprawnieni do uzyskania Karty:

 1. dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego - na podstawie oświadczenia opiekuna o zamieszkaniu na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju,
 2. uczniowie w wieku od 7 do ukończenia 20 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, potwierdzającej zameldowanie na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 3. studenci do ukończenia 25 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, potwierdzającej zameldowanie na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 4. studenci szkół medycznych do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, potwierdzającej zameldowanie na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4.

Bilet bezpłatny dla powyższych grup wiekowych wydawany jest:

 1. dzieciom do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego na okres do 30 września roku, w którym rozpoczynają naukę w szkole,
 2. uczniom w wieku od 7 do ukończenia 21 roku na okres do 30 września każdego roku i będzie podlegał weryfikacji na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
 3. studentom do ukończenia 25 roku życia na okres do 31 października lub 31 marca każdego roku i będzie podlegał weryfikacji co semestr na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

§ 5.

 1. Karta dla dzieci, uczniów i studentów obowiązuje tylko i wyłącznie w granicach miasta Jastrzębia-Zdroju. Posiadacze Karty chcąc korzystać z komunikacji poza granicami miasta zobowiązani są do zakupienia odrębnego biletu uprawniającego do przejazdu.
 2. Wykaz przystanków granicznych zawiera załącznik do Regulaminu.

§ 6.

Karta wydana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez:

 1. osoby pełnoletnie;
 2. małoletniego, który ukończył 13 lat - za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lubkuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo złożoną na wniosku;
 3. przedstawiciela ustawowego małoletniego, który nie ukończył 13 lat.

§ 7.

Wniosek o wydanie E-karty można pobrać w BOK lub ze strony internetowej MZK https://www.mzkjastrzebie.com .

§ 8.

 1. Wniosek o wydanie Karty należy złożyć w BOK, który weryfikuje dane zawarte we wniosku oraz potwierdza uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.
 2. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie Karty nie będzie rozpatrywany.
 3. Dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie E-karty podlegają ewidencji MZK zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 9.

Nowa Karta tego samego typu może być wydana w przypadku:

 1. zniszczenia lub uszkodzenia Karty;
 2. zagubienia lub kradzieży Karty.

Za wydanie duplikatu Karty pobierana jest bezzwrotna kaucja w wysokości 10 złotych. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną wymienia się bezpłatnie.

 

Rozdział 3

Użytkowanie Karty Jastrzębianina

§ 10.

Karta może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.

§ 11.

Zasady właściwego posługiwania się Kartą:

 1. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając);
 2. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych i silnych pól magnetycznych (m.in. telefonów komórkowych) lub elektrycznych;
 3. Kartę należy bezpiecznie przechowywać i użytkować.

§ 12.

 1. Korzystając z Karty z uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu należy w momencie wejścia do pojazdu zbliżyć Kartę do kasownika w celu rejestracji przejazdu.
 2. Brak zarejestrowanego przejazdu traktowana jest jako jazda bez ważnego biletu.
 3. Na Karcie zapisany będzie tylko bilet bezpłatny bez możliwości doładowania innego kontraktu.


Rozdział 4

Kontrola Karty Jastrzębianina

§ 13.

Kontrolę Karty przeprowadzają wyłącznie wyznaczeni pracownicy MZK oraz osoby z wyspecjalizowanych firm działających na zlecenie MZK, posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.

§ 14.

Pasażer podczas kontroli udostępnia Kartę kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości. W przypadku stwierdzenia blokady Karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania Karty Jastrzębianina, kontroler ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do BOK celem wyjaśnienia.

§ 15.

 1. W przypadku braku zarejestrowanego przejazdu kontroler wystawia druk opłaty dodatkowej z wezwaniem do zapłaty zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pasażer, który w czasie kontroli nie posiadał ważnej Karty lub nie zarejestrował przejazdu, może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty jest zgłoszenie się do Biura MZK nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia druku opłaty dodatkowej z ważną Kartą.
 3. W przypadku anulowania wystawionego protokołu MZK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty głównej.

Załącznik do Regulaminu

użytkowania Karty Jastrzębianina

PRZYSTANKI GRANICZNE NA LINIACH PONADLOKALNYCH

 

S10 – BORYNIA ŁAWCZOK

S11 – BORYNIA ŁAWCZOK

S12 - KWK BORYNIA

B10 – BZIE POMNIK

B11 – PNIÓWEK LAS

B12 – BZIE POMNIK

B13 – PIELGRZYMOWICE BZIE II

R10 – CISÓWKA

R11 - CISÓWKA

W11 – GOGOŁOWA JASTRZĘBSKA KĄTY

W10 – WODZISŁAWSKA BOŻA GÓRA

W09 – ARMII KRAJOWEJ – RANOSZKA

 

LINIE AUTOBUSOWE KURSUJĄCE W GRANICACH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19

S13, S14, S15, S16

M10, B14, B15

KARTA JASTRZĘBIANINA UPRAWNIA DO BEZPŁATNEGO PRZEJAZDU NA CAŁEJ TRASIE LINII AUTOBUSOWYCH KURSUJĄCYCH W GRANICACH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

xxx