Regulamin użytkowania karty honorowego dawcy krwi

Załącznik do Uchwały Zarządu MZK nr 16/II/2020 z dnia 11.02.2020 r.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1.

Regulamin użytkowania Karty Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu (zwany dalej Regulaminem) określa warunki obsługi podróżnych związane z jej:

 • uzyskaniem;
 • użytkowaniem;
 • doładowaniem;
 • kontrolą.

§2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Związku – należy przez to rozumieć Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju świadczący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojego działania;
 • Karcie HDK – bezkontaktowej, elektronicznej karcie będącej nośnikiem bezpłatnego biletu dla Honorowych Dawców Krwi – Zasłużonych dla Zdrowia Narodu;
 • Biurze Obsługi Klienta (BOK) należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Związku właściwą ds. przyjmowania wniosków o wydanie Karty HDK, jej personalizacji, przyjmowania reklamacji;
 • personalizacji Karty HDK– zapisanie na E-karcie danych osobowych użytkownika, prowadzonej w Biurze Obsługi Klienta;
 • rejestracji przejazdu - kasowaniu biletu przy wsiadaniu do pojazdu rejestracji wejścia - należy przez to rozumieć operację zbliżenia Karty HDK do kasownika w pojeździe, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu biletu;
 • kaucji należy przez to rozumieć opłatę pobieraną od wnioskodawcy za wydanie duplikatu Karty HDK.

 

Rozdział 2 Uzyskanie Karty HDK

§3.

 • Uprawnieni do uzyskania Karty HDK są Honorowi Dawcy Krwi – Zasłużeni dla Zdrowia Narodu mieszkający w Gminach będących członkami Związku oraz w Gminach na obszarze, których obowiązuje porozumienie na realizację zadania organizacji oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym przez Związek.
 • Karta HDK nie obowiązuje w Komunikacji Lokalnej organizowanej przez Związek na terenie Gmin Pawłowice, Pszczyna, Strumień i Suszec.

§4.

Bilet bezpłatny dla powyższej grupy wydawany jest na okres 12 miesięcy od daty wystawienia. Aby przedłużyć ważność biletu na kolejne 12 miesięcy, konieczne jest okazanie w BOK aktualnej informacji (wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed weryfikacją) o aktualnym miejscu zamieszkania na terenie Gmin będących członkami Związku oraz na terenie Gmin, których obowiązuje porozumienie na realizację zadania organizacji oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym przez Związek.

§5.

Karta HDK wydana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego w BOK oraz za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu.

§6.

Wniosek o wydanie E-karty można pobrać w BOK lub ze strony internetowej MZK www.mzkjastrzebie.com.

§7.

 1. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie Karty HDK nie będzie rozpatrywany.
 2. Dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie Karty HDK podlegają ewidencji Związku zgodnie z przepisami  o ochronie danych osobowych.

§8.

Nowa Karta  tego samego typu może być wydana w przypadku:

 • zniszczenia lub uszkodzenia Karty HDK;
 • zagubienia lub kradzieży Karty HDK.

Za wydanie duplikatu Karty pobierana jest bezzwrotna kaucja w wysokości 10 złotych. Kartę HDK z ujawnioną wadą fabryczną wymienia się bezpłatnie.

 

Rozdział 3 Użytkowanie Karty HDK

§9.

Karta HDK może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.

§10.

Zasady właściwego posługiwania się Kartą HDK:

 • Karty HDK nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając);
 • Karty HDK nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych i silnych pól magnetycznych (m.in. telefonów komórkowych) lub elektrycznych;
 • Kartę HDK należy bezpiecznie przechowywać i użytkować.

§11.

 • Korzystając z Karty HDK z uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu należy w momencie wejścia do pojazdu zbliżyć ją do kasownika w celu rejestracji przejazdu.
 • Brak zarejestrowanego przejazdu traktowany jest jako jazda bez ważnego biletu.
 • Na Karcie HDK zapisany będzie tylko bilet bezpłatny bez możliwości doładowania innego kontraktu.

 

Rozdział 4 Kontrola Karty HDK

§12.

Kontrolę Karty HDK przeprowadzają wyłącznie wyznaczeni pracownicy MZK oraz osoby z wyspecjalizowanych firm działających na zlecenie Związku, posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.

§13.

Pasażer podczas kontroli udostępnia Kartę HDK kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości.

W przypadku stwierdzenia blokady Karty HDK lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania Karty HDK, kontroler ma prawo zatrzymać Kartę HDK i przekazać ją do BOK celem wyjaśnienia.

§14.

 1. W przypadku braku zarejestrowanego przejazdu kontroler wystawia druk opłaty dodatkowej z wezwaniem do zapłaty zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pasażer, który w czasie kontroli nie posiadał ważnej Karty HDK lub nie zarejestrował przejazdu, może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania tej opłaty jest zgłoszenie się do Biura Związku nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia druku opłaty dodatkowej z ważną Kartą HDK.

W przypadku anulowania wystawionego protokołu Związek pobiera opłatę manipulacyjną  w wysokości 10% opłaty głównej.

xxx