SkyCash - regulamin

 

Regulamin Aplikacji SkyCash

(obowiązujący od 1 kwietnia 2023)

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

 1. Niniejszy Regulamin Aplikacji SkyCash (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług, w tym Aplikacji, tworzenia Konta oraz wydawania i korzystania przez Użytkownika z Portmonetki.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować jego treść w chwili rejestracji, co stanowi warunek konieczny do korzystania z Usług świadczonych przez SkyCash oraz przestrzegać jego postanowień w trakcie obowiązywania Umowy.
 3. W celu zarejestrowania i korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowanym na tym urządzeniu systemem operacyjnym iOS lub Android umożliwiającym pobranie i zainstalowanie Aplikacji oraz przeglądarką internetową, przy czym numer telefonu musi być zarejestrowany w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej (niezależnie od tego, czy jest to telefon w abonamencie dla klienta indywidualnego, w abonamencie dla przedsiębiorcy, czy też w taryfie przedpłaconej). Zarejestrowanie Usługi możliwe jest także w Serwisie internetowym przy użyciu urządzenia elektronicznego, w szczególności takiego jak komputer lub inne urządzenie mobilne, z zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz telefonu komórkowego umożliwiającego odbieranie wiadomości SMS.
 4. Portmonetka udostępniana w ramach Aplikacji umożliwia wykonywanie Płatności związanych z przemieszczaniem się (podróżami) w ramach bardzo ograniczonego zakresu towarów lub usług wskazanych w Portmonetce. Aplikacja umożliwia również wykonywanie Płatności za nabywanie towarów lub usług bezpośrednio od SkyCash. W każdym z tych przypadków są to przede wszystkim drobne, bieżące towary lub usługi życia codziennego takie jak bilety komunikacyjne, czy parkowanie.

 Rozdział II. DEFINICJE

2

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 • Akceptant – SkyCash lub inny podmiot będący stroną umowy ze SkyCash, która pozwala Użytkownikowi nabywać towary lub usługi oferowane przez ten podmiot za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu internetowego;
 • Aplikacja – aplikacja mobilna udostępniona przez SkyCash, instalowana w telefonie komórkowym (smartphone) lub innym obsługiwanym (wspieranym) urządzeniu elektronicznym Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi;
 • Autoryzacja – zgoda Użytkownika na wykonanie Płatności, która udzielana jest poprzez potwierdzenie Płatności za pomocą PIN lub użycie jednej z metod Identyfikacji;
 • BOK – Biuro Obsługi Klienta SkyCash, którego aktualne dane i adresy kontaktowe oraz dni i godziny otwarcia dla Użytkowników dostępne są w Serwisie internetowym;
 • Centrum Kart - wydzielona usługa w infrastrukturze informatycznej SkyCash służąca do bezpiecznego przechowywania informacji o kartach płatniczych Visa oraz MasterCard użytkowników;
 • Ewidencja środków – konto techniczne służące do ewidencjonowania środków pieniężnych udostępnionych przez Użytkownika do celów Płatności z wykorzystaniem Portmonetki;
 • Identyfikacja – inny niż PIN, sposób identyfikacji tożsamości Użytkownika, który umożliwia Autoryzację Płatności, udostępniony dla Użytkownika;
 • Karta płatnicza – karta debetowa lub kredytowa wydawana pod auspicjami MasterCard, VISA lub innej organizacji kartowej, której numer składa się z 16 cyfr, dodana przez Użytkownika do Konta, której dane przechowywane są w Centrum Kart lub w dedykowanym portfelu MasterPass obsługiwanym przez MasterCard, będąca jedną z udostępnionych przez SkyCash Metod Płatności;
 • Konto – indywidualne konto prowadzone przez SkyCash dla Użytkownika pod unikalnym identyfikatorem, w którym gromadzone są dane Użytkownika, umożliwiające Płatności;
 • Metoda Płatności – udostępniona w Aplikacji SkyCash metoda płatności obejmująca w szczególności: Portmonetkę, Kartę płatniczą, płatność w ciężar rachunku operatora telekomunikacyjnego;
 • PIN – zdefiniowany przez Użytkownika czterocyfrowy kod służący do Autoryzacji Płatności;
 • Płatność – płatność za towary i usługi nabywane od Akceptantów, dokonywana przez Użytkownika przy wykorzystaniu Metody Płatności udostępnionej dla płatności u danego Akceptanta;
 • Portmonetka – instrument płatniczy, o którym mowa w art. 6 pkt 11 Ustawy, wydawany przez SkyCash i udostępniany Użytkownikowi w ramach Aplikacji, w związku z zawarciem Umowy;
 • Rachunek – rachunek techniczny prowadzony przez SkyCash dla Użytkownika w ramach Portmonetki, na którym ewidencjonowane są środki będące przedmiotem Zasileń oraz Płatności dokonywane przy użyciu Portmonetki;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Aplikacji SkyCash;
 • Rejestracja – proces, w którym za pośrednictwem Aplikacji lub Systemu internetowego Użytkownik zakłada Konto w systemie informatycznym SkyCash i którego ukończenie skutkuje wydaniem Portmonetki dla Użytkownika;
 • Reklamacja – wystąpienie skierowane do SkyCash, w którym Użytkownik zgłasza roszczenia finansowe dotyczące Usług świadczonych przez SkyCash;
 • Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez SkyCash, która dostępna jest pod adresem: https://www.skycash.com;
 • SkyCash – SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000315361, NIP 9571005969, REGON 220677198, kapitał zakładowy 13 544 515,50zł w całości opłacony;
 • Tabela Opłat i Prowizji lub TOiP – wykaz uwzględniający wszystkie opłaty i prowizje pobierane od Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Usługi;
 • Umowa – umowa zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a SkyCash, której przedmiotem jest świadczenie przez SkyCash Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 • Unikatowy Identyfikator Użytkownika - numer telefonu komórkowego Użytkownika służący do jego identyfikowania;
 • Usługa – usługa świadczona przez SkyCash, na rzecz Użytkownika, na podstawie Regulaminu;
 • Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2360 ze zm.);
 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła proces Rejestracji;
 • Zasilenie – doładowanie Portmonetki, w jeden ze sposobów, o których mowa w 6 ust. 2 Regulaminu;
 • Zgłoszenie – wystąpienie skierowane do SkyCash inne niż Reklamacja, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące Usług świadczonych przez SkyCash.

Rozdział III. PROCES REJESTRACJI I KONTO

3

 1. Z Usługi korzystać mogą wyłącznie Użytkownicy.
 2. Użytkownikiem może być:
 • osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 1. Osoba fizyczna zainteresowana utworzeniem Konta podczas Rejestracji, zobowiązana jest podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu komórkowego.
 2. Podczas Rejestracji Użytkownik akceptuje niniejszy
 3. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a SkyCash dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania Rejestracji przekazywanego drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 4. Przedstawiciel ustawowy Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b powyżej, może sprzeciwić się korzystaniu przez tego Użytkownika z Usługi, w tym Aplikacji. Złożenie sprzeciwu przez przedstawiciela ustawowego jest możliwe za pośrednictwem:
  • formatki zamieszczonej w Serwisie internetowym z zawartą informacją: „Sprzeciw przedstawiciela ustawowego”,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@skycash.com z tytułem wiadomości „Sprzeciw przedstawiciela ustawowego”,
  • telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu BOK,
  • pocztą tradycyjną z dopiskiem „Sprzeciw przedstawiciela ustawowego” na adres siedziby SkyCash.
 1. SkyCash może wykonywać Płatności Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b powyżej, do chwili otrzymania sprzeciwu przedstawiciela ustawowego tego Użytkownika. SkyCash umożliwia ponowne wykonywanie Płatności w każdej z następujących sytuacji:
  • otrzymania zgody przedstawiciela ustawowego na ponowne korzystanie przez Użytkownika z Usługi, w tym Aplikacji,
  • stwierdzenia bezzasadności otrzymanego sprzeciwu,
  • potwierdzenia przez Użytkownika uzyskania pełnej zdolności  do  czynności prawnych.

4

 1. Na podstawie podanych w formularzu rejestracyjnym danych, tworzone jest Konto i wydawana Portmonetka dla Użytkownika.
 2. Użytkownik może dodawać do Konta Karty płatnicze. Z Kontem mogą być powiązane również inne udostępnione Metody Płatności.
 3. Identyfikacja może polegać na zeskanowaniu charakterystycznych punktów odcisku palca Użytkownika za pomocą czytnika wbudowanego w urządzenie elektroniczne Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja lub innym, dostępnym na danym urządzeniu elektronicznym Użytkownika sposobie identyfikacji jego tożsamości (np. system rozpoznawania twarzy). Użytkownik zostanie poinformowany przez SkyCash o możliwości korzystania z Identyfikacji, w tym o sposobie aktywacji Identyfikacji w Aplikacji.
 4. W przypadku utraty hasła do Konta lub kodu PIN, Użytkownik ma możliwość zwrócenia się do SkyCash o zmianę tych danych za pośrednictwem Aplikacji, Serwisu internetowego lub poprzez kontakt z BOK.
 5. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy w sposób określony w Regulaminie, SkyCash zobowiązuje się zamknąć Konto utworzone dla Użytkownika.

 

Rozdział IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

5

 1. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń i rekomendacji SkyCash w zakresie bezpieczeństwa korzystania z urządzeń, na których zainstalowana jest Aplikacja lub z których Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego, oraz zasad korzystania z Konta.
 2. W ramach korzystania z Aplikacji lub Serwisu internetowego zabronione jest:
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, które powodują lub mogłyby powodować destabilizację pracy Aplikacji, Serwisu internetowego lub systemów informatycznych wykorzystywanych przez SkyCash,
  • udostępnianie urządzenia lub Konta osobom trzecim,
 3. Zaleca się, aby Użytkownik:
  • regularnie sprawdzał i weryfikował, pod względem bezpieczeństwa środowisko pracy urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja lub z którego korzysta z Serwisu internetowego,
  • stosował zabezpieczenia urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja, w szczególności:
 • aktualizował na bieżąco oprogramowanie antywirusowe i systemowe wykorzystywane na takim urządzeniu,
 • stosował hasła lub inne metody zapobiegające dostępowi do takiego urządzenia przez osoby trzecie,
 • na bieżąco czyścił historię, rejestry oraz pliki cookies z takiego urządzenia,
 • nie używał na takim urządzeniu funkcji automatycznego zapamiętywania danych uwierzytelniających, które umożliwiają dostęp do Aplikacji i Konta.
 1. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Aplikacji lub Konta Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez kontakt z BOK (Zgłoszenie).
 2. SkyCash ma prawo do dokonywania niezbędnych przerw w dostępie do Usług w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi. SkyCash dokłada wszelkich starań, aby przerwy, o których mowa wyżej, były jak najkrótsze i najmniej uciążliwe dla Użytkowników.
 3. O przerwie w dostępie do świadczonych Usług SkyCash informuje Użytkownika za pośrednictwem komunikatu w Aplikacji, poczty elektronicznej na adres poczty e-mail przypisany do Konta lub w formie komunikatu typu „push” lub w Serwisie internetowym lub poprzez portale społecznościowe. Otrzymywanie komunikatów typu „push” może wymagać ich włączenia w ustawieniach urządzenia elektronicznego (w tym telefonu komórkowego) Użytkownika.
 4. Korzystanie z Usługi może wiązać się z potencjalnym ryzykiem po stronie Użytkownika. Wśród podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet wymienić należy:
 • skrypty lub aplikacje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego, oprogramowanie szpiegujące,
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,
 • włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika.

8. W celu zabezpieczenia się przed wymienionymi wyżej zagrożeniami zaleca się ostrożne i odpowiedzialne korzystanie z treści dostarczanych za pośrednictwem sieci Internet oraz stosowanie środków gwarantujących bezpieczeństwo (np. skomplikowane hasła, aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie treści o niewiadomym pochodzeniu). 

Rozdział V. ZASILANIE PORTMONETKI

6

 1. Udostępnienie środków na poczet Płatności realizowanych z wykorzystaniem Portmonetki możliwe jest poprzez Zasilenie w jeden z następujących sposobów:
 2. Płatności z wykorzystaniem Portmonetki dokonywane są w ciężar środków pieniężnych udostępnionych SkyCash przez Użytkownika. Środki, o których mowa wyżej, podlegają ewidencjonowaniu w ramach Rachunku.
 • przelewem z rachunku płatniczego posiadanego przez Użytkownika u innego niż SkyCash dostawcy usług płatniczych, dla którego walutą jest złoty polski (PLN),
 • wpłatą bezgotówkową za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, z którym SkyCash posiada podpisaną umowę,
 • zasilenie Kartą płatniczą dodaną do Aplikacji,
 • zrealizowanie kodu
 1. Zasilenia mogą być dokonywane w złotych polskich (PLN) przez Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego Użytkownika oraz walutach innych niż złoty polski (PLN), wyłącznie w celu dokonywania Płatności przez tego Użytkownika.
 2. Zasilenia dokonane w walucie innej niż złoty polski (PLN) wiązać się będą z koniecznością przewalutowania, które będzie skutkować pobraniem dodatkowych  opłat.  Kurs przewalutowania określa bank, prowadzący dla SkyCash rachunek w walucie PLN, na który wpływają środki z tytułu zasilenia.
 1. Środki pieniężne, będące przedmiotem Zasilenia nie mogą pochodzić z rozliczeń w ramach umów cywilnoprawnych, umów o pracę, handlu internetowego, itp.
 2. Środki pieniężne,  będące  przedmiotem  Zasilenia  nie  mogą  pochodzić  z  czynu zabronionego lub innego nielegalnego źródła.
 3. Jeśli dane towarzyszące transferowi środków pieniężnych otrzymanemu przez SkyCash nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnego Użytkownika, bez względu na rodzaj i ilość zidentyfikowanych nieprawidłowości, SkyCash zastrzega sobie prawo odrzucenia takiego Zasilenia, zwracając je do dostawcy usług płatniczych płatnika, przy jednoczesnym potrąceniu z Zasilenia kosztów związanych z takim odrzuceniem, jeżeli takie koszty zostaną poniesione przez SkyCash.
 4. W przypadku powzięcia przez SkyCash wątpliwości co do pochodzenia środków pieniężnych będących przedmiotem Zasilenia, Użytkownik na wezwanie SkyCash, zobowiązany jest do wyjaśnienia pochodzenia środków pieniężnych, wskazując na ich źródło, ewentualnie wraz z dokumentami potwierdzającymi pochodzenie środków pieniężnych.
 5. Naruszenie przez Użytkownika obowiązku, o którym mowa w 6 ust. 8 Regulaminu, może skutkować wypowiedzeniem Umowy i poinformowaniem o wątpliwościach organów właściwych do ścigania przestępstw.
 6. W czasie obowiązywania Umowy Użytkownik może w każdej chwili wycofać środki zgromadzone w Portmonetce, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami SkyCash będzie obowiązany wstrzymać wycofanie środków.
 7. W celu wycofania środków z Portmonetki, Użytkownik powinien złożyć odpowiednią dyspozycję w BOK. Dyspozycja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego należącego do Użytkownika.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie eCard S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Fiserv Polska S.A. z siedzibą w Warszawie lub innemu podmiotowi wskazanemu w Polityce Prywatności na https://skycash.com, jako podmiotowi uczestniczącemu w wykonaniu Zasilenia Portmonetki Kartą płatniczą, danych osobowych Użytkownika niezbędnych do dokonania Zasilenia Kartą płatniczą. Zasady dokonywania Zasileń Kartą płatniczą określa Instrukcja Zasileń Konta z wykorzystaniem Karty płatniczej – Centrum Kart SkyCash.

 

Rozdział VI. PŁATNOŚCI Z PORTMONETKI

7

 1. Warunkiem dokonania przez Użytkownika Płatności z wykorzystaniem Portmonetki jest posiadanie na Rachunku wystarczającej ilości zaewidencjonowanych środków pieniężnych.
 2. Momentem zlecenia Płatności z wykorzystaniem Portmonetki jest moment otrzymania takiego zlecenia Płatności przez SkyCash.
 3. Użytkownicy posiadają możliwość wykonywania Płatności przy użyciu Portmonetki wyłącznie na rzecz Akceptantów.
 4. Maksymalne limity poszczególnych Płatności określone zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik potwierdza Płatność kodem PIN lub z wykorzystaniem innej formy Identyfikacji, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 6. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN lub trzykrotna nieudana próba Identyfikacji Użytkownika, następujące bezpośrednio po sobie, powoduje blokadę kodu PIN. Użytkownik ma możliwość zmiany kodu PIN lub hasła dostępu do Konta zgodnie z 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 7. Płatność z wykorzystaniem Portmonetki wymaga Autoryzacji potwierdzenia kodem PIN, chyba, że Użytkownik wyłączy tę funkcjonalność dla Płatności w kwocie poniżej 50 zł i Akceptant nie wymaga każdorazowego potwierdzenia Płatności.
 8. Autoryzacja Płatności przez Użytkownika jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na wykonanie takiej Płatności i poniesienie jej kosztów, pobieranych przez SkyCash w wysokości zgodnej z TOiP.
 9. SkyCash zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Płatności, których realizacja została zlecona w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym zawierających niepełne informacje, które uniemożliwiają wykonanie Płatności, lub budzą wątpliwości, co do ich legalności. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z odmową wykonania Płatności z przyczyn, o których mowa wyżej.
 10. W szczególności SkyCash może odmówić wykonania Płatności w przypadku:
 • wielokrotnych, powtarzających się nieuzasadnionych Reklamacji Płatności zgłaszanych przez Użytkownika,
 • korzystania z Płatności w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego użycia Konta,
 • braku posiadania aktualnej wersji
 1. SkyCash na bieżąco przekazuje Użytkownikowi informacje o wykonanych Płatnościach oraz pobranych opłatach lub prowizjach za pośrednictwem Aplikacji.
 2. W przypadku powzięcia przez SkyCash wątpliwości co do wykonywanych Płatności, Użytkownik na wezwanie SkyCash, zobowiązany jest do wyjaśnienia zidentyfikowanych nieprawidłowości, w tym do przedłożenia dokumentów lub złożenia wyjaśnień wskazujących na cel zgłaszanych do realizacji Płatności.
 3. Naruszenie przez Użytkownika obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 12 Regulaminu, może skutkować wypowiedzeniem umowy i poinformowaniem o wątpliwościach organów właściwych do ścigania przestępstw. Do czasu przedstawienia przez Użytkownika wyjaśnień lub dokumentów zgodnie z 7 ust. 12 Regulaminu, SkyCash uprawniony jest do blokady możliwości dokonywania Płatności.
 4. Warunki współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem niebędącym SkyCash, w szczególności zasady rozwiązania pomiędzy nimi umowy, reklamowania lub zwrotu towarów lub usług nabywanych przez Użytkownika od Akceptanta, regulowane są na podstawie odrębnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem niebędącym SkyCash.

 

Rozdział VII. OPŁATY I PROWIZJE

8

 1. Korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez SkyCash może być odpłatne, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
 2. Tabela Opłat i Prowizji publikowana jest w Serwisie internetowym skycash.com.
 3. Opłaty i prowizje pobierane są ze środków, które są zaewidencjonowane na Rachunku powiązanym z Portmonetką lub doliczane do kwoty Zasilenia, o czym Użytkownik jest informowany przed zleceniem Zasilenia.
 4. SkyCash nie pobiera opłat i prowizji z tytułu korzystania przez Użytkownika ze środków porozumiewania się na odległość w związku z korzystaniem z Aplikacji lub Serwisu internetowego. Użytkownik może być zobowiązany do zapłaty takich kosztów innym podmiotom według taryfy operatora telekomunikacyjnego lub internetowego.
 5. SkyCash zastrzega sobie prawo zmiany TOiP w przypadkach:
 • wzrostu poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny) o co najmniej 1 %, jeżeli ten wzrost miał miejsce nie dłużej niż 6 miesięcy przed zmianą TOiP,
 • wzrostu kosztów świadczenia Usług o co najmniej 1 % w wyniku wzrostu cen energii, kosztów połączeń telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych, wzrostu opłat ponoszonych na rzecz firm współpracujących ze SkyCash oraz wzrostu kosztów pracy, które skutkują wzrostem kosztów świadczenia Usług oraz w wyniku zmiany, uchylenia bądź wprowadzenia nowych przepisów prawnych skutkujących wzrostem tych kosztów, jeżeli ten wzrost miał miejsce nie dłużej niż 6 miesięcy przed zmianą TOiP,
 • wprowadzenia nowych, odpłatnych usług dodatkowych w ramach Regulaminu,
 • w przypadku wzrostu kosztów ponoszonych przez SkyCash w związku z eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych, baz danych i innych rozwiązań niezbędnych do świadczenia Usług o co najmniej 1 %, jeżeli ten wzrost miał miejsce nie dłużej niż 6 miesięcy przed zmianą TOiP.
 1. Zmiana TOiP wprowadzana jest w trybie przewidzianym dla zmiany niniejszego

 

Rozdział VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

9

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług świadczonych przez SkyCash zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapobiegania naruszeniom indywidualnych zabezpieczeń Konta, w tym do bezpiecznego przechowywania swojego urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja oraz nieudostępniania haseł lub kodów PIN osobom trzecim.
 3. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom nieuprawnionym danych, o których mowa w 9 ust. 2 Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest podjąć samodzielnie działania zmierzające do zmiany takich danych albo skontaktować się z BOK.
 4. W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia, naruszenia indywidualnych zabezpieczeń lub innego nieuprawnionego użycia Konta, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia SkyCash takich okoliczności poprzez kontakt z BOK.
 5. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania płatności przez Użytkownika.
 6. SkyCash nie odpowiada za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których Użytkownik realizuje Płatności. Urządzenia te powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykonywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.
 7. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Rachunku powiązanym z Portmonetką w sytuacji, gdy:
 • na utraconym przez Użytkownika urządzeniu, na którym zainstalowana została Aplikacja, Użytkownik posiadał automatyczne odbieranie poczty e-mail, a zmienione hasło dostępu przesłane zostało właśnie na ten adres e-mail,
 • Użytkownik nie stosuje się do zaleceń i rekomendacji SkyCash, o których mowa w 5 ust. 1 oraz do zaleceń wskazanych w § 5 ust. 3 Regulaminu,
 • Użytkownik nie posiada aktualnej wersji.
 1. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej przez Użytkownika z Akceptantem, o której mowa w § 7 ust. 14 niniejszego
 2. SkyCash ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w granicach i na zasadach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa i wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących Płatności Użytkownik ma prawo złożenia Reklamacji za pośrednictwem:
 • formatki reklamacyjnej zamieszczonej w Aplikacji oraz w Serwisie internetowym,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@skycash.com,
 • telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu BOK,
 • pocztą tradycyjną z dopiskiem „Reklamacja” na adres siedziby

11. Reklamacja powinna co najmniej zawierać:

 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • numer telefonu Użytkownika (Unikatowy Identyfikator Użytkownika),
 • informacje dotyczące realizowanej Płatności,
 • opis przedmiotu

12. SkyCash potwierdza przyjęcie Reklamacji przesyłając wiadomość e-

13. W sytuacji, gdy przekazane przez Użytkownika informacje nie pozwalają na rozstrzygnięcie reklamacji lub wymagają uzupełnienia, SkyCash zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie danych dotyczących reklamowanej Płatności.

14. SkyCash udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dniaprzyjęcia Reklamacji.

15. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy niemożliwe jest rozpatrzenie Reklamacji w terminie 15 dni roboczych, SkyCash powiadamia Użytkownika o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie Reklamacji, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji, który nie może być jednak dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia przyjęcia

16. SkyCash przesyła odpowiedź na Reklamację w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda przekazania odpowiedzi w formie pisemnej pocztą tradycyjną, a przy tym przekaże SkyCash dane adresowe, na które taka odpowiedź powinna zostać przekazana.

17. Do zachowania terminów, o których mowa w § 9 ust. 14 i 15 Regulaminu, wystarczające jest wysłanie do Użytkownika w formie elektronicznej lub pisemnej pocztą tradycyjną odpowiedzi w ostatnim dniu terminu.

18. Wskazane w § 9 ust. 10-17 Regulaminu zasady stosowane są odpowiednio do rozpatrywania Zgłoszeń.

19. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do wystąpienia do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie wyników rozpatrzonej Reklamacji.

20. W przypadku dokonywania przez Użytkownika Płatności przy wykorzystaniu Karty płatniczej, SkyCash może w stosownym zakresie ograniczyć się jedynie do pośredniczenia w przekazaniu informacji niezbędnych do zgłoszenia reklamacji do wydawcy Karty płatniczej. Dokładne informacje dotyczące zgłaszania reklamacji i dokonywania zwrotów Płatności wykonanych z wykorzystaniem Karty płatniczej określa stosowana umowa zawarta przez Użytkownika z wydawcą Karty płatniczej.

21. Zwroty środków pieniężnych dokonywane są tym samym kanałem płatności, którym nastąpiła Płatność, chyba że z powodów niezależnych od SkyCash będzie to niemożliwe; w takim przypadku zwrot następuje innym dostępnym kanałem płatności.

 

Rozdział IX. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

10

 1. Serwis internetowy i Aplikacja udostępniane Użytkownikom stanowią przedmiot ochrony praw wyłącznych przysługujących SkyCash.
 2. Wykorzystywane przez SkyCash oprogramowanie Aplikacji oraz ich aktualizacje wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących SkyCash.
 3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji nie powoduje nabycia przez Użytkownika prawa własności do Aplikacji. SkyCash od chwili zainstalowania przez Użytkownika Aplikacji udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji i udostępnionych w jej ramach funkcjonalności. Licencja zostaje udzielona Użytkownikowi przez SkyCash wyłącznie na czas korzystania z Usług świadczonych z wykorzystaniem Aplikacji.
 4. Udzielona Użytkownikowi licencja obejmuje:
 • pobranie Aplikacji,
 • pobranie aktualizacji do Aplikacji,
 • zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu Użytkownika,
 • korzystanie z Aplikacji na urządzeniu Użytkownika zgodnie z funkcjonalnościami Aplikacji.
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 • korzystania z    Aplikacji    w    sposób    sprzeczny    z    przepisami    prawa    oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • kopiowania oraz rozpowszechniania Aplikacji lub jej kopii, w tym jej sprzedaży, użyczania lub najmu, w szczególności Użytkownik nie ma prawa upoważniać inne podmioty do korzystania z Aplikacji, chyba że zezwalają na to przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
 • wprowadzania zmian do Aplikacji, tworzenia opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania lub korzystania z opracowań Aplikacji,
 • dezasemblacji Aplikacji, dekompilacji oraz jakichkolwiek innych form zamiany kodu wykonywalnego na źródłowy z wyłączeniem przypadków, w których takie operacje są dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa oraz pod warunkiem, że Użytkownik bezwzględnie zastosuje się do tych przepisów, włączając w to zakres, w jakim przepisy zezwalają na dokonywanie takich operacji.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej

Zakazane jest:

 • korzystanie z Aplikacji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • podejmowania działań takich jak:
 • dostarczanie lub rozsyłanie przy użyciu Aplikacji treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności niezamówionej informacji handlowej,
 • korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu innego Użytkownika bez jego zgody,
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu innego Użytkownika bez jego zgody,
 • korzystanie z Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla SkyCash.
 1. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań wykraczających poza określone w § 10 ust. 4 powyżej.
 2. Naruszenie zasad korzystania z Aplikacji może spowodować zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Aplikacji oraz wypowiedzenie przez SkyCash Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co nie wyklucza podjęcia przez SkyCash wszelkich działań zmierzających do wyciągnięcia wobec Użytkownika konsekwencji
 3. SkyCash w celu zapewnienia bezpieczeństwa Płatności ma prawo monitorowania i analizowania wszystkich Zasileń i Płatności.
 4. W przypadku zadłużenia przeterminowanego powstałego w wyniku nierozliczenia operacji kartowej lub pobrania prowizji lub opłaty przewyższającej saldo Rachunku, SkyCash przysługuje prawo rozliczenia należności ze środków zaewidencjonowanych na Rachunku powiązanym z Portmonetką oraz prawo pobrania odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty należności Okres zadłużenia przeterminowanego jest liczony od dnia następnego po dniu powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia spłaty tego zadłużenia włącznie.
 5. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, SkyCash może podejmować czynności wobec Użytkownika w celu poinformowania o powstaniu zadłużenia oraz odzyskania należności, w szczególności w drodze:
 • wysyłania wiadomości tekstowych na telefon komórkowy,
 • przeprowadzania rozmów telefonicznych,
 • wysyłania wiadomości na pocztę elektroniczną,
 • wysyłania wiadomości

12. W przypadku wykonania czynności, o których mowa w § 10 ust. 11 powyżej, Spółka ma prawo obciążyć Użytkownika:

 • opłatą za wysyłanie wiadomości tekstowych,
 • opłatą za przeprowadzanie rozmów telefonicznych,
 • opłatą za wysyłanie wiadomości na pocztę elektroniczną,
 • opłatą za wysyłanie wiadomości
 1. SkyCash może wykonywać czynności, o których mowa w 10 ust. 11 powyżej w odstępach czasowych umożliwiających dokonanie przez Użytkownika niezwłocznej wpłaty środków pieniężnych na poczet spłaty zadłużenia przeterminowanego.
 2. Za czynności, o których mowa w § 10 ust. 12 powyżej, Spółka pobiera opłatę według stawek określonych w TOiP.
 3. SkyCash ma prawo do pobrania, bez odrębnej zgody Użytkownika, w drodze potrącenia ze środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Rachunku powiązanym z Portmonetką, należności z tytułu: zadłużenia przeterminowanego oraz niespłaconych w terminie należności z tytułu odsetek, operacji na rzecz Akceptantów dokonanych Kartami płatniczymi dodanymi do W przypadku braku środków pieniężnych na Rachunku powiązanym z Portmonetką każde Zasilenie zaliczone będzie na spłatę należności.

 

Rozdział X. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

11

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, tj. od dnia Rejestracji bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu wystarczające jest wysłanie pocztą pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem wskazanego terminu (data stempla pocztowego). Z uwagi na przyjętą formę komunikacji dopuszczalne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, wysłanej z adresu wskazanego w procesie Rejestracji.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Usług przed upływem 14 – dniowego terminu na odstąpienie, SkyCash ma prawo żądać zapłaty za Usługi już wykonane.
 4. Umowa pomiędzy SkyCash i Użytkownikiem rozwiązuje się na skutek
 5. Użytkownik może złożyć wypowiedzenie w każdej chwili ze skutkiem
 6. SkyCash może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 11 ust. 8 Regulaminu. Użytkownik może żądać dostarczenia mu wypowiedzenia na piśmie. Takie żądanie Użytkownik może złożyć drogą elektroniczną z adresu e-mail zarejestrowanego w Koncie Użytkownika.
 7. SkyCash ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednego z następujących ważnych powodów:
 • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 • popełnienia lub uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa z wykorzystaniem Aplikacji lub Serwisu internetowego,
 • korzystania lub uzasadnionego podejrzenia korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub Serwisu internetowego w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • powstania okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 8 i § 7 ust. 12 niniejszego Regulaminu,
 • w przypadku, o którym mowa w 7 ust. 13 Regulaminu,
 • podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, posłużenia się przez Użytkownika nieaktualnymi lub nieprawdziwymi dokumentami,
 • uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego posłużenia się przez Użytkownika Kartą płatniczą lub inną Metodą Płatności dostępną w Aplikacji,
 • wydania wobec SkyCash prawomocnej decyzji lub orzeczenia zakazującego prowadzenia przez SkyCash działalności w zakresie Usług,
 • wejścia w życie przepisów prawa, których skutkiem jest konieczność zaprzestania prowadzenia wykonywanej przez SkyCash działalności w zakresie Usług lub istotnej zmiany warunków prowadzenia takiej działalności,
 • wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających konieczność wypowiedzenia przez SkyCash Umowy,
 • podjęcia decyzji o zaprzestaniu przez SkyCash świadczenia Usług.

8. Wypowiedzenie składane przez SkyCash w przypadku okoliczności, o których mowa w 11  ust.  7  lit. a  –  e niniejszego  Regulaminu  może  zostać złożone  ze  skutkiem natychmiastowym.

9. Wypowiedzeniem Umowy przez którąkolwiek ze stron Umowy może nastąpić w formie:

 • pisemnej,
 • elektronicznej – z adresu e-mail podanego przy
 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta, co może uczynić poprzez skontaktowanie się z Usunięcie Konta zostanie potwierdzone przez SkyCash poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany w Koncie Użytkownika.
 2. Użytkownik, w przypadku wypowiedzenia Umowy, ma obowiązek wycofać środki zaewidencjonowane na Rachunku powiązanym z Portmonetką najpóźniej do dnia upływu okresu wypowiedzenia Umowy. W sytuacji, gdy wypowiedzenie Umowy następuje w trybie natychmiastowym, SkyCash wyznaczy termin na wycofanie środków zaewidencjonowanych na Rachunku powiązanym z Portmonetką.
 3. Zobowiązania powstałe przed dniem wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy zostaną rozliczone na jej podstawie, w szczególności, SkyCash przysługują wszelkie prawa do windykowania tych należności na podstawie dotychczas obowiązującej Umowy oraz
 4. Wypowiedzenie Umowy lub usunięcie dodanej w Aplikacji Karty płatniczej nie zwalnia Użytkownika od obowiązku rozliczenia wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z Umowy. W przypadku istnienia niespłaconych przez Użytkownika należności wobec SkyCash, okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w dniu zaksięgowania przez SkyCash spłaconej należności.
 5. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn, SkyCash i Użytkownik zobowiązują się dokonać pomiędzy sobą wszelkich rozliczeń przewidzianych Umową najpóźniej w ciągu 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Niniejsze postanowienie nie stanowi przedłużenia jakichkolwiek terminów zapłaty określonych Umową, w tym terminów wykonania Płatności.
 6. W przypadku braku wycofania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku powiązanym z Portmonetką przez Użytkownika w terminie określonym w § 11 ust. 11 Regulaminu, SkyCash po pobraniu wszystkich należnych opłat i prowizji, podejmuje próbę przekazania Użytkownikowi pozostałych środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku powiązanym z Portmonetką. Jeżeli nie jest to możliwe, w szczególności z powodu braku możliwości jednoznacznego zidentyfikowania Użytkownika, SkyCash przekazuje pozostałe środki pieniężne Użytkownika na odrębny, nieoprocentowany, indywidualny rachunek techniczny prowadzony przez bank. SkyCash od momentu przekazania środków pieniężnych Użytkownika na rachunek techniczny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie pobierać opłatę miesięczną, pobieraną na początku każdego okresu, zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji, w ciężar środków Użytkownika zgromadzonych na tym rachunku do momentu wycofania środków przez Użytkownika lub wyczerpania salda środków Użytkownika zgromadzonych na rachunku technicznym.

 

Rozdział XI. ZMIANA REGULAMINU

12

 1. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z aktualna treścią Regulaminu w Serwisie internetowym.
 1. SkyCash informuje Użytkownika o każdej zmianie Regulaminu poprzez:
 • wiadomość e-mail wysłaną na adres zarejestrowany w Koncie Użytkownika lub
 • wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 1. SkyCash udostępnia informacje o zmianie Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji również za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. SkyCash informuje Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w treści
 3. Jeśli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Użytkownik nie złożył pisemnego sprzeciwu wobec zmian Regulaminu, uznaje się je za przyjęte.
 4. Użytkownik ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian Regulaminu, wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania Użytkownika o planowanej zmianie, nie później jednak niż do dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik złoży pisemny sprzeciw wobec zmian Regulaminu i nie dokona wypowiedzenia Umowy, wówczas Umowa wygasa w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia przez Użytkownika dodatkowych opłat z tego tytułu.
 6. Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn, którymi mogą być ważne przyczyny formalne (w tym zmiany prawa, decyzje administracyjne), ekonomiczne (zmiany własnościowe, zmiany sytuacji rynkowej), zmiany technologiczne lub zmiana dostępnych usług lub funkcjonalności.

 

Rozdział XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13

 1. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Użytkownikiem a SkyCash jest prawo polskie.
 2. Płatności z wykorzystaniem Portmonetki dokonywane są wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
 3. Usługi są świadczone przez SkyCash na terenie Rzeczypospolitej
 4. SkyCash na bieżąco informuje Użytkowników o możliwościach i warunkach dokonywania Płatności za pomocą systemu informatycznego SkyCash, w tym o nowych funkcjonalnościach oraz nowych rodzajach Płatności. Informacje są przekazywane w Aplikacji, w ramach Konta indywidualnego Użytkownika, przy pomocy telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej.
 5. Wszelkie spory wynikające z zawartej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 ze zm.).
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim. Załącznik Nr 3 stanowi treść Umowy wraz z jej załącznikami przetłumaczona na język angielski. Podstawowym językiem wykorzystywanym w ramach Aplikacji, w tym w ramach kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a SkyCash, jest język Użytkownik wyłącznie w ramach korzystania z Aplikacji posiada możliwość zmiany języka zgodnie z udostępnionymi funkcjonalnościami.

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – Limity Płatności
 2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
 3. Załącznik Nr 3 – Regulamin Aplikacji SkyCash w języku angielskim

Limity Płatności 

Lp.

Kategoria

Limit

1

Maksymalny limit środków zgromadzonych w

Portmonetce

5.000,00 PLN

2

Maksymalna wartość pojedynczej Płatności za pomocą Portmonetki z wykluczeniem usług: Intercity oraz innych wybranych operatorów kolejowych, biletów komunikacji miejskiej, ubezpieczeniowych

300,00 PLN

3

Maksymalna wartość pojedynczego Zasilenia

Portmonetki

5.000,00 PLN

4

Dzienny limit Zasilenia Portmonetki

5.000,00 PLN

5

Miesięczny limit Zasilenia Portmonetki

5.000,00 PLN


 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

 

 

 

………………………………………………

Imię i nazwisko Użytkownika

 

………………………………………………

Adres mailowy Użytkownika

 

………………………………………………

Unikatowy Identyfikator Użytkownika

(Nr telefonu Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja)

 

 

OŚWIADCZENIE 

o odstąpieniu od zawartej na odległość Umowy na korzystanie z Aplikacji SkyCash

 

Ja niżej podpisany/-a..................................................... informuję, iż odstępuję od Umowy na świadczenie przez SkyCash usług w ramach Aplikacji SkyCash, zawartej na odległość w dniu ………………….

Oświadczam, że jestem konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i umowę ze SkyCash zawarłem/am w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

………..…......................................................................

podpis Użytkownika składającego oświadczenie


 

 Załącznik Nr 3 – Regulamin Aplikacji SkyCash w języku angielskim

SkyCash Application Regulations

(applicable as of 1 April 2023)

 

Chapter I. GENERAL PROVISIONS

 • 1
 1. These SkyCash Application Regulations (hereinafter referred to as the Regulations) define the rules of using the Services, including the Application, creating an Account as well as issuing and using a Wallet by the User.
 2. The User is obliged to read the Regulations, accept their content at the moment of registration which is a necessary condition to use the Services provided by SkyCash and comply with their provisions during the term of the Agreement.
 3. In order to register and use the Service, the User needs a mobile phone or any other electronic device with access to the Internet, with an iOS or Android operating system installed on that device, that enables the download and installation of the Application and a web browser, and the phone number must be registered in Poland or in another Member State of the European Union (regardless of whether the phone subscription is for an individual customer or for a business customer or a prepaid phone plan). The Service may also be registered on the Website, using an electronic device, in particular, such as a computer or other mobile device with an installed web browser and a mobile phone receiving SMS.
 4. The Wallet made available in the Application allows you to make Payments associated with moving (travelling) as part of a very limited range of goods or services indicated in the Wallet. The Application also allows you to make Payments for the purchase of goods or services directly from SkyCash. In each of these cases, these are primarily small, everyday goods or services such as transportation tickets or parking fees.

 

Chapter II. DEFINITIONS

 • 2

The phrases and expressions used in these Regulations have the following meaning:

 • Merchant – SkyCash or another entity which is a party to an agreement with SkyCash enabling the User to purchase goods or services offered by this entity via the Application or Website;

 

 • Application – mobile application made available by SkyCash, installed on the User's mobile phone (smartphone) or other supported electronic device of the User through which the User has access to the Service;
 • Authorization – User's consent to execute a Payment, which is granted by confirming the Payment with a PIN or using one of the Identification methods;
 • Customer Service Office – SkyCash Customer Service Office whose current contact details and addresses as well as opening days and hours for Users are available on the Website;
 • Card Center – separate service in SkyCash IT infrastructure used for secure storage of information on users' Visa and MasterCard payment cards;
 • Funds records – technical account used to record funds made available by the User for the purpose of Payments made using the Wallet;
 • Identification – method, other than PIN, of identifying the User's identity enabling Payment Authorization, made available to the User;
 • Payment card – a debit or credit card issued under the auspices of MasterCard, VISA or any other card organization whose number consists of 16 digits, added by the User to the Account, whose details are stored in the Card Center or in a dedicated MasterPass wallet operated by MasterCard, being one of the Payment Methods made available by SkyCash;
 • Account – individual account kept by SkyCash for the User with a unique identifier, where the User's data is stored to enable Payments;
 • Payment Method – payment method made available in the SkyCash Application including, in particular: Wallet, Payment Card, payment charged to account with a telecommunications operator;
 • PIN – User-defined four-digit code used for Payment Authorization;
 • Payment – payment for goods and services purchased from the Merchants, made by the User using the Payment Method available for payments at a given Merchant;
 • Wallet – payment instrument referred to in Article 6 point 11 of the Act, issued by SkyCash and made available to the User in the Application in connection with the conclusion of the Agreement;
 • Account – technical account kept by SkyCash for the User in the Wallet, where funds are recorded which are subject to Top-Ups and Payments made using the Wallet;
 • Regulations – these SkyCash Application Regulations;
 • Registration – a process in which the User sets up an Account in the SkyCash IT system via the Application or the Online system, and the completion of which results in the issue of a Wallet to the User;
 • Complaint – application addressed to SkyCash in which the User files financial claims concerning the Services provided by SkyCash;
 • Website – a website operated by SkyCash, which is available at: https://www.skycash.com;

 

 • SkyCash – SkyCash Poland S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000315361, Tax Identification Number (NIP): 9571005969, Statistical Identification Number (REGON) 220677198, share capital of PLN 13,544,515.50 (fully paid up);
 • Table of Fees and Commissions or TF&C – list including all fees and commissions charged to the User in connection with the use of the Service thereby;
 • Agreement – agreement concluded for an indefinite period of time between the User and SkyCash whose subject is the provision of the Service by SkyCash in accordance with the provisions of the Regulations;
 • Unique User Identifier – User’s mobile phone number used to identify the User;
 • Service – service provided by SkyCash to the User on the basis of the Regulations;
 • Act – Act of August 19, 2011
xxx