Taryfa przewozu osób i bagażu

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 128/XI/2022 z dnia 29.11.2022

 

Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej
Międzygminnego Związku Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

 

§ 1.

Niniejsza Taryfa określa cennik biletów i opłat, zwany dalej „Cennikiem” oraz zasady korzystania z komunikacji miejskiej organizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.


§ 2.
Opłaty za przejazd

 1. Pasażerowie podróżują i mogą przewozić bagaż na podstawie ważnych biletów jednorazowych i okresowych emitowanych w formie:
 • biletu elektronicznego zapisanego na E-karcie,
 • biletu elektronicznego zakupionego w aplikacji mobilnej,
 • biletu zakupionego u kierowcy.
 1. Za bilet ważny uważa się bilet jednorazowy lub okresowy  skasowany zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie użytkowania E-karty lub w regulaminach zakupu biletu w aplikacjach mobilnych oraz bilet zakupiony u kierowcy na danym kursie.
 1. Przejazdy na wszystkich liniach organizowanych przez MZK odbywają się na podstawie biletów wydanych przez MZK, a na liniach wspólnych dopuszcza się możliwość podróżowania z biletami wydanymi przez innych organizatorów, zgodnie z zawartymi w pojeździe informacjami taryfowymi.
 1. Ceny biletów przedstawione są w załączniku nr 1 i 2 do Taryfy.
 1. Dokumenty uprawniające do ulg oraz dokumenty tożsamości, o których mowa w dalszej części Taryfy, muszą być wydane przez uprawnione odrębnymi przepisami organy.


§ 3. P
rzejazdy bezpłatne

Ulgi ustawowe

Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

 1. posłowie na Sejm i senatorowie – na podstawie ważnych legitymacji,
 2. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby represjonowane – na podstawie ważnej legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 3. przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji – na podstawie E-karty wystawionej osobie, którą się opiekuje podczas podróży,

Ulgi gminne

Osoby uprawnione:

 1. dzieci do 4 roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży,
 2. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub z niepełnosprawnością oraz uczniowie szkół specjalnych i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej – na podstawie legitymacji lub innych dokumentów wystawionych przez właściwy organ lub instytucję. 
 3. rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością albo uczniów szkół specjalnych przy przejazdach, o których mowa w punkcie wyżej – wyłącznie w przypadku podróży odbywanej z osobą uprawnioną, na podstawie dokumentu poświadczającego uprawnienia osoby
  z niepełnosprawnością,
 4. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i niewidomi – całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się i opiekunem  towarzyszącym im w czasie podróży – na podstawie legitymacji osoby z niepełnosprawnością, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednią adnotacją,
 5. osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub E- karty Seniora,
 6. właściciele samochodów w dniu 22 września każdego roku, na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie,
 7. posiadacze ważnej Karty Jastrzębianina,
 8. posiadacze ważnej Karty Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu.  


§ 4.
Przejazdy ulgowe

Ulgi ustawowe

Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:

 1. studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych o słuchacze kolegiów pracowników służ socjalnych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, ważnej legitymacji słuchacza kolegium,
 2. działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także kombatanci oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia - na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych wydane przez uprawnioną instytucję inną niż ZUS.

Ulgi gminne 

Osoby uprawnione:

 1. dzieci od 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie E-karty wydanej zgodnie z  dokumentem poświadczającym wiek dziecka lub oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w podróży,
 2. uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (licealnych, zawodowych) do ukończenia roku szkolnego, w którym kończą 21   rok życia  - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub ważnej mlegitymacji szkolnej okazanej na ekranie urządzenia mobilnego,
 3. renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie pozostający w stosunku pracy, osoby pobierające rentę socjalną - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z decyzją przyznania renty i dowodu osobistego lub ważnej  legitymacji rencisty,
 4. weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa – na podstawie ważnej legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez Ministra Obrony Narodowej wraz z ważną legitymacją emeryta/rencisty,
 5. osoby po ukończeniu 65 lat - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z dowodem osobistym lub dokumentu ze zdjęciem poświadczającym wiek.

Uprawnienia do ulg ustawowych przysługują również  obywatelom innych krajów UE i członkom rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym ich tożsamość i obywatelstwo (na przykład: dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport).

Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi. 


§ 5.
Przewóz bagażu i zwierząt

1. Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat:

 • bagażu ręcznego, który nie przekracza wymiarów 80 cm x 60 cm x 40 cm,
 • jednej pary nart w pokrowcu,
 • wózka dziecięcego (wraz dzieckiem),
 • wózka inwalidzkiego,
 • małych zwierząt trzymanych na rękach (np. psy, koty),
 • psa, który jest przewodnikiem osób niewidomych.

2. Pasażerowie mogą przewozić odpłatnie w autobusach bagaż inny niż określony w § 5 pkt. 1, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu, nie utrudniał przejścia, nie narażał na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży (ciała) innych  pasażerów i nie zasłaniał widoczności kierującemu autobusem.

3. Za opłatą mogą być przewożone:

 • większe psy z założonym kagańcem i trzymane na  smyczy,
 • wszelkiego rodzaju wózki dziecięce,
 • rowery, hulajnogi.

4. Wprowadzenie roweru/hulajnogi do pojazdu jest możliwe pod warunkiem, że liczba przebywających w nim pasażerów nie będzie ograniczała swobodnego ustawienia roweru/hulajnogi oraz możliwości swobodnego skorzystania z kasowników.

5. Pasażer z rowerem/hulajnogą, który znajduje się w pojeździe, ma obowiązek ustąpienia miejsca przeznaczonego dla osób z dysfunkcją ruchową w razie wyrażenia zamiaru skorzystania z przewozu przez osobę na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym.

6. Jeśli liczba przebywających w pojeździe pasażerów uniemożliwiałaby dalszą podróż pasażerowi z rowerem/hulajnogą jest on zobligowany do opuszczenia pojazdu wraz z rowerem/hulajnogą. W tej sytuacji osobie opuszczającej pojazd przysługuje prawo złożenia reklamacji do MZK.

7. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

8 . Nadzór nad bagażem i zwierzętami, które pasażer przewozi w pojeździe należy do pasażera.

9. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu i zwierząt.

10. Wysokość opłaty za przewóz bagażu i zwierząt określonych w § 5 pkt. 3 jest równoznaczna z wartością biletu normalnego dla danego rodzaju linii zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem opłat.

11. Ulg przy przewozie bagażu i zwierząt nie stosuje się.


§ 6.
Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż biletów elektronicznych E- karty odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie użytkowania E-karty na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą
   w Jastrzębiu-Zdroju
  .
 2. Sprzedaż biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnej odbywa się na zasadach określonych w” Instrukcji zakupu biletu przez telefon komórkowy w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym z siedzibą
  w Jastrzębiu-Zdroju”.
 3. Sprzedaż biletów papierowych odbywa się tylko w środkach komunikacji miejskiej u kierowcy.
 4. Kierowca prowadzi sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach za odliczoną  gotówkę. W razie opóźnienia autobusu w stosunku do rozkładu jazdy większego niż 3 minuty kierowca może odmówić sprzedaży biletów.
 5. Przy zakupie biletów u kierowcy nie stosuje się taryfy przystankowej.
 6. Brak możliwości nabycia biletu u kierowcy nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu, gdyż sprzedaż biletów przez kierowcę jest jedynie uzupełnieniem możliwości jego zakupu.


§ 7.
Kasowanie biletów

 1. Kasowanie biletów elektronicznych E- karty odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie użytkowania E-karty na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą
   w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży, na podstawie posiadanego biletu, następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.


§ 8.
Kontrola i opłaty  dodatkowe

 1. W czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej MZK, pasażer zobowiązany jest do posiadania i okazywania w trakcie kontroli ważnego biletu elektronicznego E-karty,  biletu papierowego zakupionego u kierowcy.
 1. W autobusach komunikacji miejskiej MZK przeprowadza się kontrole biletów, które wykonują kontrolerzy posługujący się legitymacjami i drukami opłat dodatkowych.
 1. MZK określa wzory biletów, druków opłat dodatkowych i wzory legitymacji uprawniających do kontroli biletów.
 1. Kontrolerzy uprawnieni są do sprawdzania czy pasażer podróżuje, przewozi bagaż lub zwierzęta na podstawie ważnego biletu oraz czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada wymagane dokumenty uprawniające go do ulgi. Kontrolerzy mogą też sprawdzać czy podróż (przewóz) odbywa się zgodnie z Zasadami porządkowymi obowiązującymi w komunikacji miejskiej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
 1. W przypadku naruszenia Taryfy kontroler jest uprawniony do wystawienia pasażerowi opłaty dodatkowej zgodnie z zapisami ustalonymi przez Zgromadzenie  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
 1. Za naruszenie Taryfy – przejazd bez ważnego biletu - uważa się w szczególności jazdę:
 • bez ważnego biletu elektronicznego E-karty, papierowego zakupionego u kierowcy biletu,
 • z nie zarejestrowanym biletem elektronicznym E-kartą,
 • z biletem zniszczonym, uniemożliwiającym jego identyfikację,
 • z biletem o zaniżonej opłacie za przejazd w stosunku do aktualnej taryfy,
 • gdy korzysta inna osoba niż wymieniona w E-karcie,
 • z biletami, które nie obowiązują na liniach MZK.
 1. Pasażer, który podróżując w autobusie przewozi bagaż lub zwierzęta niezgodnie z Taryfą, zobowiązany jest do uregulowania opłaty dodatkowej w wysokości określonej zapisami  ustalonymi przez Zgromadzenie  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Druk ”opłaty dodatkowej” zastępuje brak, niezgodność lub nieważność biletu stwierdzonego w trakcie przeprowadzania kontroli, jedynie do przystanku końcowego na danej linii.
 1. Pasażerowi nie wolno biletu zakupionego u kierowcy lub druku opłaty dodatkowej, odstępować innej osobie.
 1. W celu właściwego wypełnienia druku „opłaty dodatkowej” pasażer obowiązany jest na żądanie kontrolera okazać dokument tożsamości.
 1. Pasażer zobowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu zakończenia czynności związanych z wypisywaniem druku  opłaty dodatkowej. MZK nie odpowiada za dokumenty pozostawione kontrolerowi podczas wykonywania ww. czynności.
 1. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości pasażera, w celu ustalenia danych osobowych, kontroler może wezwać policję lub straż miejską albo zarządzić dowóz pasażera do najbliższego komisariatu policji lub siedziby straży miejskiej. Za wymienione czynności naliczana jest opłata dodatkowa określona zapisami  ustalonymi przez Zgromadzenie  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
 1. Za spowodowanie zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości określonej przez Zgromadzenie MZK.
 1. Za osobę niepełnoletnią lub osobę, której z powodu stanu psychicznego nie można zarzucić winy, odpowiedzialność ponosi ten, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad tą osobą.
 1. Bilety lub dokumenty okazane kontrolerowi, co do których istnieje podejrzenie, że są sfałszowane, kontroler może zatrzymać za pokwitowaniem sporządzając protokół. Całość dokumentacji przekazywana jest do Biura MZK.


§ 9.
Odwołania od nałożonych  opłat dodatkowych

 1. Pasażer, który w czasie kontroli nie posiadał ważnej E-karty albo ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty jest zgłoszenie się do Biura MZK nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia druku opłaty dodatkowej z ważnym biletem na E-karcie zakupionym  przed dokonaną kontrolą biletową albo z ważnym dokumentem uprawniającym do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 1. W przypadku anulowania opłaty dodatkowej w trybie 9 pkt. 1 MZK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10% tej opłaty .
 1. Odwołań od opłat dodatkowych nałożonych w trybie innym niż wymieniony w 9 pkt.1 nie rozpatruje się
  jeżeli od daty wystawienia opłaty dodatkowej minęło 7 dni. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przywrócenia terminu na zasadach przewidzianych w art.58 Kodeksu postępowania administracyjnego.


§ 10. Zwrot biletów

Zwrot E- karty może nastąpić na zasadach określonych w Regulaminie  użytkowania E-karty na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.  


§ 11. Zmiany i odstępstwa od taryfy

 1. Wysokość i zakres ulg, o których mowa w 3 i §4 ustala Zarząd Związku.
 1. Zarząd Związku w drodze uchwały określa obszary, bądź linie komunikacji miejskiej, na których obowiązują inne zasady odpłatności za przewóz. Określenie tych zasad następuje w drodze Uchwały Zarządu.
 1. Zarząd Związku jest uprawniony do wprowadzania okresowych promocji w przejazdach komunikacją miejską.
xxx