Taryfa przewozu osób i bagażu

Uchwała Zarządu MZK Nr 25/III/2022 z dnia 29.03.2023 - w sprawie przyjęcia zmian w Taryfie przewozowej MZK Jastrzębie (dot. zmiany cen biletów i wysokości opłat dodatkowych od 01.05.2022)

Uchwała Zarządu MZK Nr 57/VIII/2020 z dnia 26.08.2020 - w sprawie przyjęcia zmian w Taryfie przewozowej MZK Jastrzębie (dot. biletów na telefon - aplikacja Zbiletem)

Uchwała Zarządu MZK Nr 30/III/2020 z dnia 24.03.2020 - w sprawie przyjęcia zmian w Taryfie przewozowej MZK Jastrzębie (dot. zawieszenia do odwołania sprzedaży biletów u kierowcy)

Uchwała Zarządu MZK Nr 16/II/2020 z dnia 11.02.2020 - w sprawie przyjęcia zmian w Taryfie przewozowej MZK Jastrzębie oraz wprowadzenia Regulaminu Karty Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu


Załącznik do uchwały Zarządu MZK Nr 34/VII/2018 z dnia 26.07.2018 r.

Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej
Międzygminnego Związku Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

 

§ 1. Zakres obowiązywania Taryfy i definicje.

 1. Niniejsza Taryfa zawiera Cennik opłat i Zasady korzystania z komunikacji organizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju.
 2. Użyte w Taryfie określenia oznaczają:
 1. Dokument podróży - dokument podróży w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
  o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. .2017.0.900 t.j.),
 2. Obywatel UE - obywatel UE w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. .2017.0.900 t.j.),
 3. Członek rodziny obywatela UE - członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. .2017.0.900 t.j.),
 4. Państwo członkowskie - państwo członkowskie w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
  o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. .2017.0.900 t.j.),
 5. MZK – należy przez to rozumieć Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju świadczący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojego działania;
 6. E-karta - bezkontaktowa, elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych okresowych oraz będąca elektroniczną portmonetką biletów jednorazowych, obowiązujących w komunikacji miejskiej na terenie MZK;
 7. student – jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (studia licencjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (studia magisterskie) – Prawo o szkolnictwie wyższym art.2 ust. 1 pkt. 20 (Dz. U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365).


§ 2. Opłaty za przejazd

 1. Pasażerowie podróżują i mogą przewozić bagaż na podstawie ważnych biletów jednorazowych i okresowych emitowanych w formie E-karty lub biletu zakupionego u kierowcy.
 2. Za bilet ważny uważa się bilet jednorazowy lub okresowy skasowany zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie użytkowania E-karty.
 3. Przejazdy na wszystkich liniach organizowanych przez MZK odbywają się na podstawie biletów wydanych przez MZK, a na liniach wspólnych dopuszcza się możliwość podróżowania z biletami wydanymi przez innych organizatorów, zgodnie z zawartymi w pojeździe informacjami taryfowymi.
 4. Ceny biletów przedstawione są w załączniku nr 1 i 2 do Taryfy.
 5. Dokumenty uprawniające do ulg oraz dokumenty tożsamości, o których mowa w dalszej części Taryfy, muszą być wydane przez uprawnione odrębnymi przepisami organy.

 

§ 3. Przejazdy bezpłatne

Ulgi ustawowe

Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

 1. posłowie na Sejm i senatorowie – na podstawie ważnych legitymacji,
 2. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w uprawnieniach z inwalidami wojskowymi – na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją inwalidy wojennego (wojskowego) wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 3. przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji – na podstawie E-karty wystawionej osobie, którą się opiekuje podczas podróży,


Ulgi gminne

Osoby uprawnione:

 1. dzieci do 4 roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży,
 2. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz uczniowie szkół specjalnych i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z legitymacją lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ lub instytucję.
 3. rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych albo uczniów szkół specjalnych przy przejazdach, o których mowa w punkcie wyżej – wyłącznie w przypadku podróży odbywanej z osobą uprawnioną, na podstawie E-karty tej osoby,
 4. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i niewidomi – całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się i opiekunem towarzyszącym im w czasie podróży – na podstawie E-karty wydanej zgodnie z legitymacją osoby niepełnosprawnej, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika lub legitymacją Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednią adnotacją,
 5. osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub E- karty Seniora,
 6. właściciele samochodów w dniu 22 września każdego roku, na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie
 7. posiadacze ważnej Karty Jastrzębianina.


§ 4. Przejazdy ulgowe

Ulgi ustawowe

Do przejazdów ulgowych uprawnieni są :

 1. studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją studencką,
 2. słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych – na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją wystawioną przez właściwy organ.
 3. kombatanci oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją kombatancką.


Ulgi gminne

Osoby uprawnione:

 1. dzieci od 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie
  E-karty wydanej zgodnie z dokumentem poświadczającym wiek dziecka,
 2. uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (gimnazjalnych, licealnych, zawodowych) do ukończenia roku szkolnego, w którym kończą 21 rok życia - na podstawie E-karty wydanej zgodnie
  z ważną legitymacją szkolną.
 3. renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie pozostający
  w stosunku pracy - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją rencisty i dowodu osobistego
 4. osoby po ukończeniu 65 lat - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z dowodem osobistym,
 5. dzieci z rodzin wielodzietnych, w których jest troje i więcej dzieci, będących na utrzymaniu rodziców (lub opiekunów prawnych albo wychowujących się w rodzinach zastępczych) nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia – na podstawie E-karty wydanej zgodnie z dokumentami poświadczającymi wielodzietność.


Uprawnienia do ulg ustawowych przysługują również obywatelom innych krajów UE i członkom rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym ich tożsamość i obywatelstwo (na przykład: dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport).

Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

 

§ 5. Przewóz bagażu i zwierząt

1. Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat:

 1. bagażu ręcznego, który nie przekracza wymiarów 80 cm x 60 cm x 40 cm,
 2. jednej pary nart w pokrowcu,
 3. wózka dziecięcego (wraz dzieckiem),
 4. wózka inwalidzkiego,
 5. małych zwierząt trzymanych na rękach (np. psy, koty),
 6. psa, który jest przewodnikiem osób niewidomych.

2. Pasażerowie mogą przewozić odpłatnie w autobusach bagaż inny niż określony w § 5 pkt. 1, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu, nie utrudniał przejścia, nie narażał na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży (ciała) innych pasażerów i nie zasłaniał widoczności kierującemu autobusem.

3. Za opłatą mogą być przewożone:

 1. większe psy z założonym kagańcem i trzymane na smyczy,
 2. wszelkiego rodzaju wózki dziecięce,
 3. rowery

4. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

5. Nadzór nad bagażem i zwierzętami, które pasażer przewozi w pojeździe należy do pasażera.

6. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu i zwierząt.

7. Wysokość opłaty za przewóz bagażu i zwierząt określonych w § 5 pkt. 3 jest równoznaczna z wartością biletu normalnego dla danego rodzaju linii zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem opłat.

8. Ulg przy przewozie bagażu i zwierząt nie stosuje się.

 

§ 6. Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż biletów elektronicznych E- karty odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie użytkowania E-karty na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Sprzedaż biletów papierowych odbywa się tylko w środkach komunikacji miejskiej u kierowcy.
 3. Kierowca prowadzi sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach za odliczoną gotówkę. W razie opóźnienia autobusu w stosunku do rozkładu jazdy większego niż 3 minuty kierowca może odmówić sprzedaży biletów.
 4. Przy zakupie biletów u kierowcy nie stosuje się taryfy przystankowej.
 5. Brak możliwości nabycia biletu u kierowcy nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu, gdyż sprzedaż biletów przez kierowcę jest jedynie uzupełnieniem możliwości jego zakupu.


§ 7. Kasowanie biletów

 1. Kasowanie biletów elektronicznych E- karty odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie użytkowania E-karty na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży, na podstawie posiadanego biletu, następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.


§ 8.Kontrola i opłaty dodatkowe

 1. W czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej MZK, pasażer zobowiązany jest do posiadania i okazywania w trakcie kontroli ważnego biletu elektronicznego E-karty, biletu papierowego zakupionego u kierowcy.
 2. W autobusach komunikacji miejskiej MZK przeprowadza się kontrole biletów, które wykonują kontrolerzy posługujący się legitymacjami i drukami opłat dodatkowych.
 3. MZK określa wzory biletów, druków opłat dodatkowych i wzory legitymacji uprawniających do kontroli biletów.
 4. Kontrolerzy uprawnieni są do sprawdzania czy pasażer podróżuje, przewozi bagaż lub zwierzęta na podstawie ważnego biletu oraz czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada wymagane dokumenty uprawniające go do ulgi. Kontrolerzy mogą też sprawdzać czy podróż (przewóz) odbywa się zgodnie z Zasadami porządkowymi obowiązującymi w komunikacji miejskiej terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
 5. W przypadku naruszenia Taryfy kontroler jest uprawniony do wystawienia pasażerowi opłaty dodatkowej zgodnie z zapisami ustalonymi przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
 6. Za naruszenie Taryfy – przejazd bez ważnego biletu - uważa się w szczególności jazdę :
  a) bez ważnego biletu elektronicznego E-karty, papierowego zakupionego u kierowcy biletu,
  b) z nie zarejestrowanym biletem elektronicznym E-kartą,
  c) z biletem zniszczonym, uniemożliwiającym jego identyfikację,
  d) z biletem o zaniżonej opłacie za przejazd w stosunku do aktualnej taryfy,
  e) gdy korzysta inna osoba niż wymieniona w E-karcie,
  f) z biletami, które nie obowiązują na liniach MZK.
 7. Pasażer, który podróżując w autobusie przewozi bagaż lub zwierzęta niezgodnie z Taryfą, zobowiązany jest do uregulowania opłaty dodatkowej w wysokości określonej zapisami ustalonymi przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Druk ”opłaty dodatkowej” zastępuje brak, niezgodność lub nieważność biletu stwierdzonego w trakcie przeprowadzania kontroli, jedynie do przystanku końcowego na danej linii.
 8. Pasażerowi nie wolno biletu zakupionego u kierowcy lub druku opłaty dodatkowej, odstępować innej osobie.
 9. W celu właściwego wypełnienia druku opłaty dodatkowej” pasażer obowiązany jest na żądanie kontrolera okazać dokument tożsamości.
 10. Pasażer zobowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu zakończenia czynności związanych
  z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej. MZK nie odpowiada za dokumenty pozostawione kontrolerowi podczas wykonywania ww. czynności.
 11. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości pasażera, w celu ustalenia danych osobowych, kontroler może wezwać policję lub straż miejską albo zarządzić dowóz pasażera do najbliższego komisariatu policji lub siedziby straży miejskiej. Za wymienione czynności naliczana jest opłata dodatkowa określona zapisami ustalonymi przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
 12. Za spowodowanie zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości określonej przez Zgromadzenie MZK.
 13. Za osobę niepełnoletnią lub osobę, której z powodu stanu psychicznego nie można zarzucić winy, odpowiedzialność ponosi ten, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad tą osobą.
 14. Bilety lub dokumenty okazane kontrolerowi, co do których istnieje podejrzenie, że są sfałszowane, kontroler może zatrzymać za pokwitowaniem sporządzając protokół. Całość dokumentacji przekazywana jest do Biura MZK.


§ 9. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych

 1. Pasażer, który w czasie kontroli nie posiadał ważnej E-karty albo ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty jest zgłoszenie się do Biura MZK nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia druku opłaty dodatkowej z ważnym biletem na E-karcie zakupionym przed dokonaną kontrolą biletową, albo z ważnym dokumentem uprawniającym do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 2. W przypadku anulowania opłaty dodatkowej w trybie § 9 pkt. 1 MZK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10% tej opłaty .
 3. Odwołań od opłat dodatkowych nałożonych w trybie innym niż wymieniony w §9 pkt.1 nie rozpatruje się jeżeli od daty wystawienia opłaty dodatkowej minęło 7 dni.


§ 10. Zwrot biletów

Zwrot E- karty może nastąpić na zasadach określonych w Regulaminie użytkowania E-karty na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 11. Zmiany i odstępstwa od taryfy

 1. Wysokość i zakres ulg, o których mowa w §3 i §4 ustala Zarząd Związku.
 2. Zgromadzenie Związku w drodze uchwały określa obszary, bądź linie komunikacji miejskiej, na których obowiązują inne zasady odpłatności za przewóz. Określenie tych zasad następuje w drodze uchwały Zgromadzenia..


Zarząd Związku jest uprawniony do wprowadzania okresowych promocji w przejazdach komunikacją miejską.

Uchwała Zarządu MZK Nr 34/VII/2018 z dnia 26.07.2018 r. - Taryfa z załącznikami   Pobierz plik