Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH:

Ulgi ustawowe

 • posłowie na Sejm i senatorowie
  na podstawie ważnych legitymacji
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby represjonowane
  na podstawie ważnej legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji
  na podstawie E-karty wystawionej osobie, którą się opiekuje podczas podróży

 

Ulgi gminne

 • dzieci do 4 roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin
  na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży
 • dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub z niepełnosprawnością oraz uczniowie szkół specjalnych i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej
  na podstawie legitymacji lub innych dokumentów wystawionych przez właściwy organ lub instytucję
 • rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością albo uczniów szkół specjalnych przy przejazdach, o których mowa w punkcie wyżej
  wyłącznie w przypadku podróży odbywanej z osobą uprawnioną, na podstawie dokumentu poświadczającego uprawnienia osoby z niepełnosprawnością
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i niewidomi – całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się i opiekunem  towarzyszącym im w czasie podróży
  na podstawie legitymacji osoby z niepełnosprawnością, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednią adnotacją
 • osoby, które ukończyły 70 rok życia
  na podstawie dowodu osobistego lub E- karty Seniora
 • właściciele samochodów w dniu 22 września każdego roku
  na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie
 • posiadacze ważnej Karty Jastrzębianina
 • posiadacze ważnej Karty Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu

 

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH:

Ulgi ustawowe

 • studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych o słuchacze kolegiów pracowników służ socjalnych
  na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, ważnej legitymacji słuchacza kolegium
 • działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także kombatanci oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia
  na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych wydane przez uprawnioną instytucję inną niż ZUS

 

Ulgi gminne

 • dzieci od 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  na podstawie E-karty wydanej zgodnie z  dokumentem poświadczającym wiek dziecka lub oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w podróży
 • uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (licealnych, zawodowych) do ukończenia roku szkolnego, w którym kończą 21 rok życia 
  na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub ważnej mlegitymacji szkolnej okazanej na ekranie urządzenia mobilnego
 • renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie pozostający w stosunku pracy, osoby pobierające rentę socjalną
  na podstawie E-karty wydanej zgodnie z decyzją przyznania renty i dowodu osobistego lub ważnej legitymacji rencisty
 • weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa
  na podstawie ważnej legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez Ministra Obrony Narodowej wraz z ważną legitymacją emeryta/rencisty
 • osoby po ukończeniu 65 lat
  na podstawie E-karty wydanej zgodnie z dowodem osobistym lub dokumentu ze zdjęciem poświadczającym wiek

 

Uprawnienia do ulg ustawowych przysługują również  obywatelom innych krajów UE i członkom rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym ich tożsamość i obywatelstwo (na przykład: dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport).

Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

 

(zgodnie z zapisami Taryfy przwozu osób i bagażu - Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr128/XI/2022 z dnia 29.11.2022)

xxx